.
Πολιτική για το περιβάλλον
Απόσυρση οικίσκων

 • Παραλαβή & μεταφορά παλαιών/κατεστραμμένων οικίσκων. Η εργασία απαιτεί εξειδίκευση καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημεία ανάρτησης-πρόσδεσης είναι κατεστραμμένα ή ανάξια
  εμπιστοσύνης. Κατα την μεταφορά λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία της διερχόμενης κυκλοφορίας απο αποκολλήσεις τμημάτων της κατασκευής,
 • Αποξήλωση υλικών και διαχωρισμός τους σε αξιοποιήσημα ή μη,
 • Ανακύκλωση των περισσοτέρων και απόρριψη των υπολοίπων σε εγκεκριμένους αποδέκτες,
 • Δίνονται αντίστοιχες γραπτές βεβαιώσεις για την διαχείρηση που υλοποιήθηκε.

Στην απόσυρση/ανακύκλωση οικίσκων ισχύει το πρόγραμμα ανταμοιβής της εταιρίας μας. Κερδίστε bonus πόντους και εξαργυρώστε τους στις επόμενες αγορές σας.

Extra bonus απόσυρσης 5% σε περίπτωση αγοράς νέου οικίσκου παρόμοιων διαστάσεων!


Αποξήλωση - Επανάχρηση - Ανακύκλωση

Μετά τη ολοκλήρωση της διάρκειας του χρόνου ζωής ενός οικίσκου, τα πάνελ  και τα μεταλλικά δομικά στοιχεία πρέπει να αφαιρεθούν και να διαχειρίστούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα η μόνωση των πάνελ, η πολυουρεθάνη είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό προϊόν, το οποίο είναι αδρανές, δεν σαπίζει και αντιστέκεται στην απορρόφηση υγρασίας.

Οι πλάκες πολυουρεθάνης μπορουν να διαχωριστούν από τα μεταλλικά ελάσματα των πάνελ μετά το τέλος χρήσης τους και να επαναχρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπου υπάρχει απαιτήση για μόνωση.

Ο χάλυβας, το αλουμίνιο των κουφωμάτων και ο χαλκός των καλωδίων από την άλλη πλευρά, είναι πολύτιμοι φυσικοί πόροι που μπορούν να ανακυκλώνονται απεριόριστα.
Ακόμα και τα μεταλλικά ελάσματα από τα πάνελ μπορούν να αφαιρεθούν και να αποσταλλούν για ανακύκλωση!


Ανάκτηση (απόβλητα σε ενέργεια)

Όποια από τα προϊόντα της αποξήλωσης δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να μετατραπούν σε άλλα προϊόντα, η προτιμώμενη επιλογή είναι η ανάκτηση ενέργειας.

Η πολυουρεθάνη περιέχει σημαντική ποσότητα ενέργειας, γεγονός που την καθιστά αποτελεσματική πρώτη ύλη για αποτεφρωτήρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα για χρήση σε κτίρια και
βιομηχανικές διεργασίες.

Τέλος, τα απόβλητα πολυουρεθάνης που δεν περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν το όζον (CFC, HCFC free) δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και η μόνωση πολυουρεθάνης στο τέλος του κύκλου ζωής είναι
αρκετά πολύτιμη.

Ο διαχωρισμός των αποβλήτων κατεδαφίσεων σε ορυκτά και οργανικά κλάσματα που θα παράγουν ενέργεια για την αντιμετώπιση των μη ανακυκλώσιμων οργανικών αποβλήτων ενθαρρύνεται.
Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν την επιλογή της υγειονομικής ταφής της πολυουρεθάνης και άλλων οργανικών αποβλήτων κατεδάφισης.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  2  1   All rights reserved.

Δεσμευόμαστε για Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η εταιρεία δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων με στόχο την μείωση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον, διασφαλίζοντας τον περιβαλλοντικό έλεγχο προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εταιρεία για να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, έχει θεσπίσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015, προσαρμοσμένο στο επιχειρησιακό της περιβάλλον και
λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εφαρμογή του Συστήματος αυτού καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το Περιβάλλον.
Όλο το προσωπικό γνωρίζει την Πολιτική για το Περιβάλλον και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που αφορούν την εργασία του.

Η Διοίκηση θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλότητα της Πολιτικής για το Περιβάλλον.
Επιπλέον, προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση και προασπίζει την προστασία του περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέτρα για τη βελτίωση της εσωτερικής εταιρικής οικολογικής αποδοτικότητας

 • Υπολογισμό και έλεγχο της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που προκαλεί η επιχειρηματική μας λειτουργία και προκύπτει από τη χρήση ενέργειας, των μεταφορικών μέσων μας, των επιχειρηματικών
  ταξιδιών και του χρησιμοποιούμενου χαρτιού.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας, του χαρτιού του νερού και φυσικών πόρων
 • Εξορθολογισμός των επαγγελματικών μετακινήσεων και την ενθάρρυνση του προσωπικού μας για χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • Ανακύκλωση του παλαιόχαρτου, των υλικών συσκευασίας, του απαξιωμένου εξοπλισμού και των πλαστικών απορριμμάτων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων,
 • Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις κατασκευές οικίσκων.
 • Επέκταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με περιβαλλοντικά κριτήρια και διενέργεια περιοδικών περιβαλλοντικών ελέγχων.
 • Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες,
 • Προσαρμογή στις απαιτήσεις προτύπων Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Πρόληψη της ρύπανσης - αποφυγή ατυχημάτων
 • Ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση υλικών όπου είναι εφικτό
 • Προστασία του Περιβάλλοντος σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στόχων
 • Προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πλευρών για όλες τις διεργασίες της επιχείρησης
 • Συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την νομοθεσία σχετικά με το Περιβάλλον
 • Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον καθορισμό νέων περιβαλλοντικών στόχων
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τον κύκλο ζωής και την διάθεση

Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε συνεχώς με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε περιοδικά την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Το οικολογικό μας έργο!

Η προσοχή στην προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος και τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών είναι η πραγματική και συγκεκριμένη δέσμευσή μας.

Δημειουργήσαμε το πρόγραμμα "Απόσυρση Ανακύκλωση - Οικίσκων" που αφορά παλιές κατασκευές που έχει λήξει ο χρόνος ζωής τους.

Είμαστε αληθινοί υποστηρικτές της «φιλικής προς το περιβάλλον» πολιτικής και πιστεύουμε σε ένα «πράσινο» μέλλον.

Είναι επίσης αποστολή μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ευαισθητοποιηθούν στο περιβάλλον όπως είμαστε.

Εκτυπώνουμε λιγότερο και χρησιμοποιούμε χαρτί 85% λιγότερο από τον μέσο όρο των ιταλικών εταιρειών.

Χρησιμοποιούμε παραλλαγές πλαστικού όποτε είναι δυνατόν.

Η περιβαλλοντιθκή βιωσιμότητα είναι ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουμε τα στρατηγικά επιχειρηματικά μας σχέδια.

Γι 'αυτό η πτυχή της αειφορίας είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία μας!