.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
Η πολυετής εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού του τμήματος τεχνικών έργων της ΕΝΕΤΑ είναι εγγύηση ποιότητας κι ασφάλειας για κάθε έργο που
κατασκευάζουμε. Η εταιρία ακολουθεί πιστά τους κανόνες ασφάλειας και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε όλες τις φάσεις της κατασκευής.  Επιμένουμε στη
λεπτομέρεια, από τη μελέτη μέχρι την περάτωση της κατασκευής ωστε τα έργα μας να διακρίνονται για τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την αντοχή τους στο
χρόνο. Σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρία μας, συμφωνα με τα πρότυπα
ISO 9001/2015. Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  αποτελείται από ενότητες που αναφέρονται στη διοικητική δομή, στα θέματα διαχείρισης
προσφορών και  συμβάσεων, αγορών, στην αξιολόγηση προμηθευτών και προδιαγραφών και της αναγκαίας τεκμηρίωσης (έντυπα καταγραφής και ελέγχων, οδηγίες
εργασίας κ.α) που ακολουθείται για όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως μεγέθους. H εταιρεία μας εφαρμόζει επίσης Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης κατά το ISO 14001/2015 καθώς και Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το ISO 45001/2018. Σκοπός των Συστημάτων αυτών είναι η
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρίας στο περιβάλλον με ταυτόχρονη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
της και όσων εργάζονται για λογαριασμό της.  Όλες οι υπηρεσίες του ομίλου είναι πιστοποιημένες ως προς την ποιότητα τους. Τα υλικά που σας προσφέρουμε
έχουν υψηλότατα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα εργοστάσια παραγωγής τους θεωρούνται από τους ηγέτες της αγοράς. Υλικά και εργασία συνοδεύονται από
εγγύησεις. Υπάρχει πληθώρα υπηρεσιών της όποιες μπορείτε να αξιοποιήσετε μετά την πώληση και αφορούν συντήρηση και επισκευή.


Οι κατασκευές ανάλογα με τον τύπο τους συνοδεύονται από τα εξής έγγραφα

Πιστοποιητικό ποιότητας
Πιστοποιεί ότι το εταιρικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόστηκε στο έργο σας και όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν επώνυμα και έφεραν τα απαραίτητα από την ισχύουσα νομοθεσία  πιστοποιητικά

Γραπτή εγγύηση στεγανότητας διάρκειας 24 μηνών
Πιστοποιεί ότι στην κατασκευή χρησιμοποιηθήκαν υλικά σφράγισης που την εξασφαλίζουν από τα καιρικά φαινόμενα και εκτελέστηκε έλεγχος στεγανότητας σε
παραπλήσιες με τις φυσικές συνθήκες πριν την τελική παράδοση της προς χρήση.

Πιστοποιητικό εγγύησης
Αφόρα γραπτή δέσμευση της εταιρίας  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών ότι το προϊόν θα παραμείνει στην σχεδιαζόμενη κατάσταση

Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Πιστοποιεί ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που υλοποιήθηκε στο έργο  είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 (ΦΕΚ 1222Β/2006),  τις διατάξεις του Ν.
4483/1955 και του ισχύοντος ΚΕΗΕ, είναι ακίνδυνη και ασφαλής και υφίσταται σε αυτήν προστασία από ηλεκτροπληξία με διάταξη διαφορικού ρεύματος.

Πιστοποιητικό υδραυλικής εγκατάστασης
Πιστοποιεί ότι η υδραυλική εγκατάσταση που υλοποιήθηκε στο έργο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις τις ΤΟΤΕΕ 2411/86, και του ισχύοντα ΚΕΥΕ και δεν υπάρχουν
διαρροές ή δυσλειτουργίες. Διασφαλίζει οτι τα υδραυλικά είδη  συνδέθηκαν κατάλληλα και είναι έτοιμα προς χρήση.

Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας κλιματιστικής εγκατάστασης
Πιστοποιεί ότι η κλιματιστική εγκατάσταση που τοποθετήθηκε στο έργο είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις, είναι ασφαλής και λειτουργεί καλά και αποδοτικά
καθώς και ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι από την χρήση της για την υγεία.

Συνοδευτικά έγγραφα:
*Βεβαίωση στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη ανάλογα νε την εφαρμογή
*Σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
*Τεχνικά εγχειρίδια μηχανολογικού εξοπλισμού  ( κλιματιστικών, λεβήτων, φωτοβολταϊκών κλπ).
*Πιστοποιητικά δήλωσης συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμα για τα υλικά και τον εξοπλισμό.
*Αντίγραφο των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας

Λεπτομέρειες για τους όρους των  εγγυήσεων θα βρείτε στους όρους & προυποθέσεις στην ιστοσελίδα μας.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  2  1   All rights reserved.
Πιστοποιητικά & Εγγυήσεις...
Εγγύηση On Site

Με επιπλέον κόστος 5 % επι της τιμής της αγοράς παρέχεται δωρεάν επισκευή επιτόπου για το διάστημα που ισχύουν οι εγγυήσεις.
Μετα υπάρχουν ευέλικτα και οικονομικά πακέτα  τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό και προληπτική συντήρηση της
κατασκευής σας.
Πιστοποιητικά του Χάλυβα
Πιστοποιητικά από τα πάνελς
Πιστοποιητικά των χρωματισμών
Πιστοποιητικά από τα πατώματα
Πιστοποιητικά από τα κουφώματα
Λοιπά πιστοποιητικά
Πιστοποιητικά από τα κλιματιστικά
5 Έτη Εγγύηση

Έφόσον ο οικίσκος χρησιμοποιείται και συντήρείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας τότε με την λήξη της 2 ετούς εγγύησης κατόπιν ελέγχου της
κατασκευής μπορείτε να ζητήσετε & να λάβετε επέκταση της εγγύησης στα 5 έτη!
Έχετε εμπιστοσύνη ότι όταν επιλέγετε ένα Οικίσκο μας,
θα επωφεληθείτε από το καλύτερο στη μηχανική, το σχεδιασμό και την καινοτομία!

Η εταιρεία και τα προϊόντα μας έχουν πιστοποιηθεί ανεξάρτητα και έχουν εγκριθεί από
πολλούς αναγνωρισμένους οργανισμούς βιομηχανίας και βραβείων, διαβεβαιώνοντάς
σας ότι πληρούν ή υπερβαίνουν τα ισχύοντα πρότυπα & κανονισμούς.