.
Περίληψη Γενικών όρων Ανάληψης & Κατασκευής Οικίσκων
1)  Η προσφορά (sales order) παράγει τις νόμιμες υποχρεώσεις για την «εταιρία» για το χρονικό διάστημα που αυτή ισχύει. H προσφορά αφορά μόνο τον παραλήπτη της ο οποίος δεν επιτρέπεται να την
κοινοποιήσει σε κάποιον τρίτο, καθώς αποτελεί εταιρικό έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα και ως τέτοιου πρέπει να την χειρίζεται.

2) Στις τιμές μονάδος της προσφοράς , που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, περιλαμβάνονται:
• Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με  τα συμφωνηθέντα .
• Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  ]
• Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων
και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την
πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
• Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των
γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
• Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η
μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
• Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
• Η δαπάνη σύνταξης των σχεδίων,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών)
• Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του οικίσκου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα αντικείμενα και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του οικίσκου καθαρού και
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

3) Στις τιμές μονάδας της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται επιπλέον τα εξής:
Τα πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις ή γενικά έξοδα της «εταιρίας», όπως και το όφελος αυτής για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους,
δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής,
συμπεριλαμβάνονται στα Γενικά Έξοδα της «εταιρίας».

4) Στις τιμές μονάδας της προσφοράς δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων της εταιρίας. Δεν συμπεριλαμβάνονται (εκτός αν στην προσφορά ορίζεται διαφορετικά
και έχει ενσωματωθεί κωδικός με το κόστος τους στον Αναλυτικό προϋπολογισμό) και επιβαρύνουν τον πελάτη (ο τελευταίος έχει ευθύνη και για τα οποία όποια πρόστιμα ή επιβαρύνσεις προκύψουν
από την μη ή ελλιπή διευθέτηση τους) δαπάνες ασφάλισης φορτίων, δαπάνες ασφάλισης αστικής ευθύνης, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης, πλαγίων μεταφορών , δαπάνες ανυψώσεως των οικίσκων και
γενικά οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητώς στην προσφορά της εταιρίας.


5) Οι τιμές μονάδας που αναγράφονται στην προσφορά υπολογίστηκαν μειωμένα λόγω οικονομίας κλίμακος και ταυτοχρονισμού στην εκτέλεση εργασιών. Η μείωση του αντικειμένου των εργασιών από
πλευράς του πελάτη ενδέχεται να επιφέρει αύξηση των τιμών μονάδων τους. Οι ποσότητες εργασιών που προϋπολογίσθηκαν και για τις οποίες ισχύουν οι εκπτώσεις είναι οι ελάχιστες που θα χρεωθούν
και δεν μπορούν να μειωθούν.  Η τελική τιμή των επιπλέον την προσφοράς εργασιών θα προσδιοριστεί από επιμέτρηση των επιφανειών των εργασιών και κοστολόγηση των εργασιών με τις τιμές
μονάδας που αναφέρονται στην προσφορά χωρίς τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Το συνολικό κόστος έργου που αναγράφεται στην προσφορά εργασιών είναι το προσυπολογιζόμενο κόστος κατασκευής κατά
την εκτίμηση της εταιρίας. Το τελικό κόστος κατασκευής που θα τιμολογηθεί ενδεχομένως είναι μεγαλύτερο λόγω απροβλέπτων ή επιπλέον εργασιών που θα απαιτηθούν

6) Η εταιρία εγγυάται την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου και δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τα αναγκαία μηχανικά μέσα και το ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό με
νόμιμη και σε  ισχύ άδεια εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών του Έργου.  Σε περίπτωση που εκπρόσωπος της εταιρίας δεν έχει επισκεφθεί τον, προς εκτέλεση,
τόπο του Έργου  η εταιρία επιφυλάσσεται στο ότι έλαβε υπ’ όψη της τις επιτόπιες συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών που αναλαμβάνει καθώς και όλα τα στοιχεία βάσει των οποίων θα εκτελεσθούν οι
εργασίες που της ανατίθενται, καθώς και εν γένει των συνθηκών και διαδικασιών υπό τις οποίες το έργο αυτό πρέπει να εκτελεσθεί. Η εταιρία για τις εργασίες πεδίου ,   υποχρεούται να ορίσει εγγράφως
και να διατηρεί στο εργοτάξιο καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, πεπειραμένο μηχανικό ή εργοδηγό υπεύθυνο για όλες τις συνεννοήσεις με τον Πελάτη, για τα μέτρα ασφαλείας που θα λαβει
και του οποίου οι αποφάσεις και ενέργειες θα δεσμεύουν την εταιρία.
Μέτρα Ασφαλείας για τις εργασίες πεδίου:  Η εταιρία αναλαμβάνει ρητώς τις κατωτέρω υποχρεώσεις κατά την εργασία της στο πεδίο:
1.        Είναι υπεύθυνη για την λήψη των αναγκαίων, σύμφωνα με το νόμο, μέτρων προστασίας των εργαζομένων της. Δεν φέρει ωστόσο ευθύνη για τους υπεργολάβους της, ή τους άλλους εργαζομένους
στο έργο, των τρίτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων, του έργου και του περιβάλλοντος σε σχέση με βλάβες, ζημίες, απώλειες ή καταστροφή την οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι
δραστηριότητές της στο έργο.
2.        Να προβαίνει σε εκτίμηση του κινδύνου και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή επικίνδυνου συμβάντος στις εργασίες που εκτελεί.
3.        Να προβαίνει εγκαίρως σε ενημέρωση του πελάτη για τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες της για άλλους εργαζομένους, τρίτους,  εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και περιβάλλον.
4.        Να προβαίνει εγκαίρως σε ενημέρωση του πελάτη για τους κινδύνους, που ενέχουν οι ουσίες, τα σκευάσματα, οι συσκευασίες, τα υλικά κ.λ.π. που προμηθεύεται απευθείας η εταιρία και
χρησιμοποιεί στο Έργο, για άλλους εργαζομένους, τρίτους,  εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και περιβάλλον.
5.        Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις ή/και οδηγίες των αρμοδίων αρχών και να προβαίνει σε ενημέρωση του πελάτη.
6.        Να εργάζεται και να κινείται μόνον σε χώρους που του επιτρέπεται από τον  πελάτη.
7.        Να μην τροποποιεί, αναμορφώνει, καταστρέφει, μεταθέτει, καταργεί κ.λ.π. οποιαδήποτε διάταξη, σύστημα, μέτρο ή μέσο προστασίας εργαζομένων, τρίτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και
περιβάλλοντος.
8.        Να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις της απέναντι στο προσωπικό της
9.        Να προβαίνει σε κατάλληλη σήμανση ασφαλείας και οδική σήμανση του χώρου, που του έχει δοθεί από τον πελάτη, για να τον χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα.
10.        Να προβαίνει σε κατάλληλη επιπλέον σήμανση ασφαλείας και οδική σήμανση στους χώρους που εργάζεται, σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν οι δραστηριότητές της.
11.        Να ορίζει υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας (ή και ιατρό εργασίας, εφόσον απαιτείται) στο εργοτάξιο για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει, με ρητή ανάθεση των
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (ή και ιατρού εργασίας εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση δαπάνη όμως του πελάτη.
12.        Να συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του έργου της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε μελλοντικής τροποποίησής των, που απαιτείται για την ασφαλή εκτέλεση
του έργου.
13.         Να ελέγξει τις προδιαγραφές ασφαλείας και να ενημερώσει τον πελάτη για τυχόν παραλείψεις, ασάφειες ή λάθη σε αυτές ή την ανάγκη προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες συνθήκες, μεθόδους και
συστήματα που χρησιμοποιεί ο πελάτης για την εκτέλεση του έργου του. Στην τελευταία περίπτωση, οφείλει αυτός να προτείνει τις προδιαγραφές και να τις υποβάλλει στον πελάτη για έγκριση/ θεώρηση.
14.        Να παρέχει στον ΥΑΕ (ή/ και το ΤΔΑ&Π) κάθε πληροφορία και διευκόλυνση για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του.
15.        Να προβαίνει στην αγορά, εφαρμογή, συντήρηση κ.λ.π. κάθε ατομικού και συλλογικού μέτρου, μέσου και συστήματος προστασίας που απαιτείται στο τμήμα του έργου που εκτελεί και την συνεχή
και αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρω δαπάνη του πελάτη.
16.        Να εξασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων του εργοταξίου και των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας από κάθε εργαζόμενο του.
17.        Να προβαίνει στην άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν παραβιάζονται οι διατάξεις προς τις οποίες έχει υποχρέωση και/ ή ευθύνη να συμμορφώνεται.
18.        Να προβαίνει στην ασφαλή αποθήκευση, τοποθέτηση και στάθμευση στους χώρους που του παρέχονται  από τον πελάτη, των υλικών, του εξοπλισμού κ.λ.π.
19.        Να απομακρύνει από το εργοτάξιο, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του, τον εξοπλισμό και τα υλικά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει.
20.        Να καθαρίζει τους χώρους εργασίας του από τα διάφορα, σκουπίδια κλπ. υποπροϊόντα της εργασίας του και να τα εναποθέτει σε χώρο εντός του εργοταξίου που θα του υποδείξει ο  υπεύθυνος
μηχανικός του πελάτη και μετά το πέρας των εργασιών του να παραδίδει τον χώρο καθαρό.
21.        Να ενημερώνει τον  πελάτη για κάθε κίνδυνο που εμπεριέχει το παραδιδόμενο στον Εργοδότη έργο στο σύνολό του ή κατά τμήματα, εφόσον παραδίδεται τμηματικά.
22.        Να αναφέρει στον πελάτη κάθε συμβάν στο προσωπικό του.
23.        Να διευκολύνει και να συνδράμει τον πελάτη για την διενέργεια οιουδήποτε ελέγχου, έρευνας ή επιθεώρησης ασφάλειας.
24.        Να συμμετέχει σε συσκέψεις και εκπαίδευση ασφαλείας όταν ζητείται από τον Πελάτη.
25.        Να τηρεί κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται από το νόμο έστω και αν δεν αναφέρεται ειδικά.
Το συνολικό κόστος των μέτρων, μέσων, συστημάτων και οργάνωσης που απαιτούνται για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων και ευθυνών της εταιρίας βαρύνουν την ιδιο αποκλειστικά
μόνον εφόσον έχουν συμπεριληφθει οι αντίστοιχοι κωδικοί στην προσφορά ή υπάρχει ο κωδικός «τοποθέτηση- συναρμολόγηση οικίσκων».

7) Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη. Η φύλαξη των προϊόντων & υλικών στο έργο γίνεται επίσης με ευθύνη & δαπάνη  του πελάτη.

8) Η φύλαξη του χώρου του έργου, των προσκομισθέντων προϊόντων & υλικών καθώς και του εξοπλισμού (μηχανημάτων, εργαλείων, κλπ) της «εταιρίας» γίνεται με ευθύνη & δαπάνη  του πελάτη.

9) O πελάτης λαμβάνει μέριμνα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εφόσον απαιτείται, ώστε το έργο να λάβει τις απαραίτητες για την κατασκευή του, Πολεοδομικές άδειες και να απογραφεί στο αρμόδιο
υποκατάστημα του ΙΚΑ . Ο πελάτης οφείλει να μεριμνήσει και για την ασφάλιση του έργου έναντι αστικής ευθύνης τρίτων σε ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λπ,, για την εκ των προτέρων γνωστοποίηση στο ΚΕΠΕΚ, την τήρησή ημερολογίου έργου, την θεώρηση και τήρηση βιβλίου ημερήσιου απασχολούμενου προσωπικού, την θεώρηση &
τήρηση Ημερολόγιου μέτρων Ασφαλείας,  την Ανάθεση καθηκόντων σε Τεχνικό Ασφαλείας, Γιατρό εργασίας  και σε Συντονιστή εκτέλεσης (όταν απαιτείται),  την τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας &
Γιατρού εργασίας, την περίφραξη του εργοταξίου όπως προβλέπεται από τον νόμο και την εργατική νομοθεσία, την  τοποθέτηση εργοταξιακού  γραφείου με σύστημα ασφαλείας, φαρμακείο και
πυροσβεστήρες, τουαλέτα, κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων, τη σήμανση του έργου, τη σήμανση ασφαλείας  με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων. Ειδικά για τις σκαλωσιές, ο κύριος του έργου με τον
συνεργάτη Μηχανικό του θα πρέπει να έχει ζητήσει άδεια κατάληψης πεζοδρομίου από την τροχαία και το Δήμο, να πληρώνει τα μηνιαία ενοίκια, να εκπονήσει μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ, να ελέγξει την δομική
τους ευστάθεια και να ενημερώσει το αρμόδιο ΚΕΠΕΚ για την διασφάλιση προστατευμένη διάβασης για πεζούς και προστατευτικό προστέγασμα κλπ.


10) Η εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται στα συμφωνούμενα, γίνεται ύστερα από κοινή συμφωνία πελάτη  και εταιρίας. O πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει στοιχεία της προσφοράς εφόσον τα
υλικά που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία δεν έχουν αγοραστεί ή κρατηθεί για το έργο.

11) Κάθε πρόσθετη εργασία θα εκτελείται αφού πρώτα συμφωνείται εγγράφως και από τις δύο πλευρές.  Καθυστερήσεις που  οφείλονται στον πελάτη από τροποποιήσεις που προτείνει, σημαίνει
παράταση της χρονικής συμφωνίας.

12) O πελάτης έχει δικαίωμα να παρακολουθεί τις εργασίες με δικό του επιβλέποντα μηχανικό ή  εξουσιοδοτημένο αρμόδιο και με κατάλληλες τεχνικές γνώσεις άνθρωπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
πιστή εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί.  Αν διαπιστωθεί κακοτεχνία ή κακή εφαρμογή της μελέτης, η εταιρία έχει  υποχρέωση να αποκαθιστά την συγκεκριμένη κακοτεχνία, εφόσον αυτή
υποδειχθεί κατά το στάδιο  εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Όσον αφορά τους OIKISKOUS, ό όποιος έλεγχος καλής λειτουργίας οφείλει να γίνεται από τον πελάτη στο εργοστάσιο της κατασκευής και
πριν από την φόρτωση τους. Η αποστολή τους σημαίνει την αποδοχή από μέρους του πελάτη της καλής λειτουργίας τους και την αποδοχή από μέρους του της ευθύνης για την λειτουργία τους.

13) Χρόνος παράδοσης: Το έργο αρχίζει με την οριστικοποίηση της παραγγελίας, την αποδοχή της προσφοράς, την κατάθεση της προκαταβολής και την υπογραφή των κατασκευαστικών σχεδίων και
τεχνικών προδιαγραφών που θα συντάξει η εταιρία. O χρόνος κατασκευής από την ημέρα που ο οικίσκος θα μπει σε παραγωγή προσδιορίζεται με την οριστικοποίηση της παραγγελίας. Με την
ολοκλήρωση της κατασκευής δρομολογείται η αποστολή και τοποθέτηση των οικίσκων. Ο ανωτέρω χρόνος δύναται να επιμηκυνθεί για εύλογο παρατεταμένο χρονικό διάστημα, λόγω ανωτέρας βίας ή
διατάραξης της λειτουργίας της εταιρίας ή των υπηρεσιών διανομής ή λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης εφοδιασμού από προμηθεύτρια εταιρία, δηλαδή αιτία μη οφειλόμενη στην  εταιρία. Πιο συγκεκριμένα
το έργο δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
Α)Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα
προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις προϊόντων των οποίων η παραγγελία μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά τους, με αποτέλεσμα να μην τα έχουμε
στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή
να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.
Β)Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εμπορευόμαστε υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και
απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
Γ)Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών ή διατάραξης της λειτουργίας της εταιρίας ή των υπηρεσιών διανομής ή λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης εφοδιασμού από προμηθεύτρια εταιρία
καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και
παράδοση της παραγγελίας σας.
Δ)Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο
πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας, που έχετε καταχωρήσει, δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

14) Τρόπος πληρωμής:  Ως έχει οριστεί ανωτέρω. Η προκαταβολή κατατίθεται με σκοπό να μπει η παραγγελία σε παραγωγή. Η εξόφληση γίνεται εντός 15 ημερών από την έγγραφη αποστολή ειδοποίησης
της εταιρίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής στην καθορισθείσα διεύθυνση e-mail του πελάτη και πάντως 1 τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα προ της φορτώσεως και αποστολής των οικίσκων.  
Προβλέπονται ρήτρες καθυστέρησης πληρωμών της τάξης του 5% μηνιαίως στο συμφωνηθέν τίμημα και όχι μόνο στο τμήμα της πληρωμής που δεν καταβλήθηκε. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οι πιο πάνω
ποινικές ρήτρες είναι απόλυτα εύλογες και δίκαιες, και παραιτείται ρητά από κάθε ένσταση κατά του κύρους και του ύψους αυτών, αναγνωρίζει δε ανεπιφύλακτα ότι η ζημιά που θα υποστεί η εταιρία από
τυχόν καθυστερήσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από τις ανωτέρω ποινικές ρήτρες. Εκτός από τις ρήτρες καθυστέρησης προβλέπονται ρήτρες καθυστέρησης παραλαβής & επιβολή φυλάκτρων αποθήκευσης
(Βλ. Παρ 26).  Το φορολογικό παραστατικό κρίνεται ληξιπρόθεσμο μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Πληρωμές γίνονται αποδεκτές μόνο στους εταιρικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς όψεως, αποκλειόμενου ρητώς οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Για να ενημερωθεί η καρτέλα σας πρέπει να αποστείλετε το καταθετήριο με e-mail στο deposit@enetate.com.  Προσοχή ο
καταθέτης να είναι ο λήπτης του τιμολογίου !

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard & Diners. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από
ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (3D Secure, SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Για τις αγορές με την πιστωτική
σας κάρτα παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο  ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε στη φόρμα παραγγελίας τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης
της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας
κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο.

Με κατάθεση σε τράπεζα: Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της  εταιρίας. Με την λήψη ενημέρωσης στο σύστημα πληρωμών μας για την
εξόφληση, επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας και ξεκινά η διαδικασία αποστολής της. Παρακαλούμε κρατήστε το αποδεικτικό της συναλλαγής σας. Με Αντικαταβολή: Για παραγγελίες αξίας έως €1.500,
παρέχεται δυνατότητα Αντικαταβολής δωρεάν, στις εξής περιπτώσεις: Στις παραδόσεις με courier σε όλη την Ελλάδα (παραγγελίες όγκου/ βάρους έως 20kg) Στις παραδόσεις με μεταφορική εταιρία σε
απόσταση έως 20km από το πλησιέστερο κατάστημα (παραγγελίες όγκου/ βάρους > 20kg)

Αγορά με Δόσεις: Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα με μηνιαίες δόσεις** μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, εφόσον το υποστηρίζει η εκδότρια τράπεζα της κάρτας σας, κάνοντας χρήση μέχρι και 6 δόσεων
ανάλογα με το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας.

15) Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή η κυριότητα των υλικών και των προϊόντων παραμένει στην ιδιοκτησία της πωλήτριας εταιρίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης των διακανονισμένων πληρωμών η
προκαταβολή παρακρατείται αυτομάτως ως ποινική ρήτρα λόγω της αθέτησης της μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας συμφωνίας και δεν επιστρέφεται ακόμα και στην περίπτωση που η εταιρία ασκήσει το
δικαίωμα της να διακόψει το έργο και να δρομολογήσει ενέργειες ώστε να της επιστραφούν υλικά ή προϊόντα που εστάλησαν στον πελάτη ή τοποθετήθηκαν στο έργο του. Ειδικά για τις πληρωμές με
δόσεις συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μιας δόσης θα καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το ποσό της οφειλής δηλαδή και των επομένων δόσεων.  
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ή κήρυξης σε πτώχευση, λύσης ή υποβολής αίτησης ή θέσης υπό εκκαθάριση από τον πελάτη η εταιρία δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης με μονομερή
απευθυντέα έγγραφη δήλωσή της προς τον πελάτη με άμεση ισχύ. Με την κήρυξη της έκπτωσης ή με την καταγγελία της παρούσας σύμβασης, καταπίπτουν υπέρ της εταιρίας, ως ποινική ρήτρα, η οποία
συμφωνείται ως δίκαιη και εύλογη, όλες οι τυχόν δοθείσες από τον πελάτη εγγυήσεις ή χρηματικές καταβολές καθώς και οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να αναζητήσει
την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που θα υποστεί από την ανωτέρω αιτία.

16) Ισχύς προσφοράς: Ως έχει ορισθεί άνωθεν  

17) Ανατίμηση και αναπροσαρμογή της οικονομικής προσφοράς εκτελείται άμεσα κατόπιν αύξησης στις τιμές των καυσίμων ή του ηλεκτρικού άνω του 10% από τις σημερινές τιμές (Πηγή: Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Aλλαγής www. ypeka.gr). Σε περίπτωση ανατιμήσεων των υλικών που προϋπολογίστηκαν, δύναται η εταιρία να τα αντικαταστήσει με παραπλήσια παρόμοιων
τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού. Αν ο πελάτης επιμένει στην τοποθέτηση ακριβώς το ίδιων υλικών θα χρεωθεί extra την διαφορά της ανατίμησης.

18)Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα συναλλαγή αρμόδια είναι τα πλησιεστερα Δικαστήρια στην έδρα της εταιρίας. Οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση,
αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί
αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της
εταιρίας και του πελάτη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί
εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

19) Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους τιμοκαταλόγους  και του γενικούς όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.  Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει
τους παρόντες όρους και  τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους πελάτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα
ιστοσελίδα. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

20) Συζητήσεις σχετικά με το έργο, πρόσθετες ενέργειες, πληρωμές και γενικά ενημέρωση του πελάτη θα γίνεται  μόνο στα γραφεία της «εταιρίας» ή τις ώρες εργασίας επί τόπου στο εργοστάσιο τις
προγραμματισμένες ημέρες επισκέψεων.

21) Εγγυήσεις: Όλα οι κατασκευές του ομίλου συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών από την ημέρα κατασκευής.  
Από την εγγύηση της «εταιρίας» καλύπτεται μόνο η εργασία.. Για τα  προϊόντα που ενσωματώνονται στα έργα ή πωλούνται στα καταστήματα της «εταιρίας» και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, ισχύουν οι
επίσημες εγγυήσεις του εκάστοτε κατασκευαστή καθώς η «εταιρία»  δεν μπορεί να  υποκαταστήσει τα εργοστάσια ή τους αντιπροσώπους τους.  Για ορισμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας, η «εταιρία»
παρέχει στους πελάτες της εγγύηση  καλής λειτουργίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η οποία θα αναγράφεται στη συσκευασία και στα έγγραφα που συνοδεύουν  το προϊόν (π.χ. οδηγίες χρήσεως). Η
επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της εταιρίας με την προσκόμιση του προϊόντος από τον πελάτη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού
προϊόντος η «εταιρία» το αντικαθιστά με άλλο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης καθώς κι η ενδεχόμενη ασφάλιση των
προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται από την «εταιρία» και εξαρτάται με την διαθεσιμότητα των
ανταλλακτικών. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της «εταιρίας», τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη. Οι τεχνικοί της «εταιρία» υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση μόνο των υλικών που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από την εταιρία
αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρίας. Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς την προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού. Η «εταιρία» δεν
υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από την εταιρία ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε
παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας τεχνικού. Οι επισκέψεις των τεχνικών και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου. Προϊόντα που
παραμένουν κατασκευασμένα, επισκευασμένα, ή με άρνηση επισκευής, ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο τους για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους
χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. Εφόσον το κόστος της αποθήκευσης ξεπεράσει την αξία του προϊόντος  τότε ο πελάτης θα απωλέσει το προϊόν η κυριότητα του οποίου θα ανήκει πλέον στην εταιρία. Η
μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία  περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν η την υπηρεσία , ή το κόστος επισκευής, η αντικατάστασης οποιουδήποτε
προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. Η «εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν, ή από σφάλματα λειτουργίας των προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δε φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για
λογαριασμό τρίτων. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει έλεγχο, επισκευή ή/ και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη όπως επίσης  βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει ζημιές
ή βλάβες που προκλήθηκαν από αστοχία ΗΜ εγκαταστάσεων των οποίων η παρακολούθηση της σωστής και ομαλής λειτουργίας κατά την χρήση τους είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η εγγύηση
παύει αυτομάτως να ισχύει όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της «εταιρίας», όταν η βλάβη προέρχεται από κακή χρήση, κακή σύνδεση ή συνδεσμολογία, ατύχημα,
πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία ή έκθεση σε χημικές ουσίες, όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί, όταν
το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον, όταν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες συντήρησης του
κατασκευαστή. Η «εταιρία» δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. Θα πρέπει να παρέχετε στην «εταιρία» κάθε εύλογη
διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντα της,  ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η «εταιρία» δεν θα
υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση όλων των προϊόντων που δεν προμηθεύτηκε από την «εταιρία» πριν από οποιαδήποτε
εργασία. Προϋπόθεση για την ισχύει της εγγύησης είναι η πλήρης εξόφληση του προϊόντος και το αποδεικτικό υποβολής της τοποθεσίας εγκατάστασης του προιόντος εντός 1 βδομάδας από  την
ημερομηνία εγκατάστασης. ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ
www. oikiskos.com/place_of_installation.html

22)Βάσει του Ν 2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον  νόμο. Η «εταιρία»  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των
Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη
δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της
«εταιρίας»  επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: Α )Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας
μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης
κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της
αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Β) Το ηλεκτρονικό κατάστημα  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας
δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που
δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Γ) Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των  τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως
13 του ν. 2472/1997 Δ) Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το  γονέα ή τον κηδεμόνα σας και
να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για
λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να
χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

23)Εμπιστευτικότητα πληροφοριών . Οι  πληροφορίες που περιέχονται σε όλα τα έντυπα του ομίλου είναι εμπιστευτικές και υπόκεινται στην προστασία του ισχύοντος νόμου περί πνευματικής
ιδιοκτησίας. Ο πελάτης αναγνωρίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, αναγνωρίζει δε περαιτέρω ότι η «εταιρία» αποκομίζει ανταγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα από αυτές. Είναι
δε ενήμερος ότι η «εταιρία» έχει θεσπίσει μία σειρά πολιτικών και διαδικασιών σχεδιασμένων να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης, οι
συμβαλλόμενοι που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, να μην αποκαλύπτουν ή αναπαράγουν αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Έτσι ο πελάτης αποδέχεται οτι οι εμπιστευτικές πληροφορίες της «εταιρίας»
δεν ήταν γνωστές πριν την έναρξη της πελατειακής σχέσης και συμφωνεί να μην αναπαράγει οποιοδήποτε έγγραφο της «εταιρίας»  χωρίς την έγγραφη άδεια εκ μέρους της, να μην αποκαλύπτει ή να  
επιτρέπει να αποκαλύπτονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες της «εταιρίας», σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο και πιθανός εργάζονται σε ανταγωνιστικές εταιρίες και τέλος να μην
χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες της «εταιρίας», στο σύνολο τους ή εν μέρει, σε καμία γεωγραφική περιοχή και καμία χρονική στιγμή επακόλουθη της ημερομηνίας έναρξης της πελατειακής
σχέσης.  Η ιστοσελίδα www.oikiskos.com είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της «εταιρίας». Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και
προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών
και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρίας»  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν
αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη ρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο
κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρίας»  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν την «εταιρίας»  ή/και το
ηλεκτρονικό της κατάστημα  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «εταιρίας» ή/και των άνω
τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί
εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα  και στο ηλεκτρονικό
κατάστημα της «εταιρίας» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

24)Αποστολή προϊόντων
Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Στην περίπτωση που στην προσφορά περιλαμβάνεται η μεταφορά του προϊόντος ρητά διευκρινίζεται ότι οι όποιοι έλεγχοι καλής
λειτουργίας και η παράδοση του προϊόντος από την εταιρία και η παραλαβή του από τον πελάτη γίνεται στο εργοστάσιο προ της φορτώσεως. Ευθύνη για την μεταφορά έχει ο μεταφορέας με ρίσκο του
πελάτη ακόμα και αν για την εργασία του αυτή θα πληρωθεί από την εταιρία. Οι παραδόσεις αφορούν την παράδοση των προϊόντων επί πεζοδρομίου και εφόσον το φορτηγό μεταφοράς μπορεί να
προσεγγίσει. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης το προϊόν θα ξεφορτωθεί σε κοντινό σημείο επιλογής του οδηγού με συμφωνία του πελάτη, Οι περιπτώσεις προϊόντων που είναι σε καθεστώς
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ είναι για παραδόσεις εντός των νομών που εδρεύουν τα καταστήματα «εταιρίας» και σε ακτίνα 20km.

25)Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε ή/και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών και αφού
πρώτα έχει ενημερώσει την «εταιρία» εγγράφως είτε επειδή αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία παραγγελίας ή εντοπίσατε πρόβλημα σε κάποιο προϊόν. Οι προϋποθέσεις για περιπτώσεις
προβλήματος με τη διαδικασία της παραγγελίας ή το ίδιο το προϊόν είναι όλες οι περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «εταιρίας»:
α) πωλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην
τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα ή με κακή συσκευασία)
β) υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η
εγγύηση έχει δοθεί από την «εταιρία». Δεν εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως
από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει το προϊόν προς επιστροφή-αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ), να βρίσκεται στην κατάσταση που
παραλήφθηκε από τον πελάτη και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ).Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η
«εταιρία» αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν
καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Τέλος, η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τους
σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα ή τα καταστήματά της.

26)Άρνηση παραλαβής του προϊόντος που έχει παραγγελθεί. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση της έγκαιρης παραλαβής και της πλήρους εξόφλησης του
περιγραφόμενου προϊόντος και υπηρεσιών.  Καθυστέρηση παραλαβής προϊόντος που ξεπερνά τις 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της εταιρίας για παραλαβή του στην καθορισμένη από την
παραγγελία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του πελάτη σημαίνει άρνηση παραλαβής & επισύρει τις παρακάτω κυρώσεις. Επιβολή φυλάκτρων  έως και για χρονικό διάστημα 120 ημερών που
χρεώνοται αυτόματα με 0,80€/m2 κάτοψης, έκαστου οικίσκου, πλέον Φ.Π.Α. ανά ημέρα καθυστέρησης, ως ρήτρα καθυστέρησης μη έγκαιρης παραλαβής.
Αν ο πελάτης εντός 120 ημερών από την προσυμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης δεν έχει παραλάβει τον/τους οικίσκους πέραν των ανωτέρω αυτομάτων χρεώσεών του, χάνει την προκαταβολή, και η
εταιρία έχει τόσο το δικαίωμα της ελεύθερης διάθεσης και εκμετάλλευσης αυτού/αυτών, χωρίς να υφίσταται πλέον δικαίωμα ή αξίωση από τον πελάτη, όσο και το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε
αποζημίωση για τυχόν άλλες δαπάνες ή ζημίες προκύψουν από τη μη έγκαιρη παραλαβή του οικίσκου.  Κατά δε τ’ ανωτέρω χρονικά διαστήματα, υπερημερίας του πελάτη ως προς την παραλαβή του /των
οικίσκου / ων, φέρει αυτός αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά, ζημία, κλοπή, που τυχόν θα επέλθει σε αυτούς καθώς και για την αποκατάσταση αυτών.
Έπειτα το προϊόν αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί σε άλλον πελάτη ή να επιστραφεί στον προμηθευτή ενώ προκαταβολές ή έναντι χρηματικές καταβολές που έχουν καταβληθεί από τον πελάτη
παραμένων ως ποινική ρήτρα υπέρ της πωλήτριας. Η «εταιρία» μπορεί να αξιώσει έως και την ολική αξία του προϊόντος που έχει παραγγελθεί από πελάτη αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στα stock
προϊόντα της αποθήκης της και έχει γίνει ειδική παραγγελία για την προμήθεια του (πχ οικίσκος ειδικής παραγγελίας) .Η εταιρία δικαιούται να χρεώσει επιπλέον το κόστος επιστροφής του προϊόντος
στην αποθήκη αν ο πελάτης αρνηθεί την εκφόρτωση προϊόντος που έχει παραγγείλει από το φορτηγό αποστολής ή αρνηθεί να το παραλάβει από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία.

27)Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H «εταιρία» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών,
που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και των τιμών προϊόντων, ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς
παράλληλα να δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα
των προϊόντων. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση
των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

28)Περιορισμός ευθύνης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:Η «εταιρία» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους
πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΙΔΕΕΣ:Η εταιρία έχει επιμεληθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή το περιεχόμενο των συμβουλών και ιδεών που παρέχονται από την ίδια ή από τους συνεργάτες της . Δεδομένων όμως
των ιδιαιτεροτήτων κάθε εργασίας, οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη της εφαρμογής της κάθε λύσης στο έργο τους και να αποφασίσουν με δική τους ευθύνη για
τα υλικά με τα οποία θα εκτελεστεί, την οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα ως ορθή, κατάλληλη και επαρκής. Όσον αφορά τα προϊόντα οφείλουν να  λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έχοντας  
διαβάσει προηγουμένως τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, και η «εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη. Η «εταιρία» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση
ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου "Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων").Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται  μέσω του
δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η «εταιρία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις  νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή
αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από πελάτες ή τρίτους από
αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες
παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

29)Ευθύνη Χρήστη Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της «εταιρία» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Επιπλέον, οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα
αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προορίζονται για προσωπική χρήση.

30)Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους
καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω
κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση
ειδοποίησή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της «εταιρία» δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για,λόγους ασφαλείας, να
αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

31) Αυτόματη Αποσύνδεση
Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 60 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της «εταιρίας»

32) Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα της «εταιρίας» (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την
πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρίας.

33) Απόρρητο ΣυναλλαγώνΗ τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του
ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στη «εταιρία» είναι εμπιστευτικές και η «εταιρία» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση
τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η «εταιρία» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των
συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η «εταιρία» χρησιμοποιεί τρίτους
για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που
μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και
να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ενημερωτικά Newsletters θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλος
στην ιστοσελίδα  ή σε απευθείας εγγραφή σας στο ενημερωτικό Newsletter της «εταιρίας». Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της «εταιρίας» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή
δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

34)Χρήση Cookies

Η «εταιρία» χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας
αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή
σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies  παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας).Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν
υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του ιστότοπου της «εταιρίας», οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των
cookies από την «εταιρία» μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε
να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser).

35)Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων της «εταιρίας» είναι ίδια σε όλα τα κανάλια διανομής της: καταστήματα, κατάλογοι, ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή
τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Για το λόγο αυτό, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, σας συνιστούμε πριν από κάθε πληρωμή και την ολοκλήρωση της παραγγελία σας να
επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

36) Με την ανάθεση & εκτέλεση του έργου ο «πελάτης» δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους. Βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει
καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (αν είναι εταιρία αφορά τους διαχειριστές της), η εταιρία δεν τελεί ή δεν έχει κινηθεί  εναντίον της διαδικασία  πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης
δραστηριοτήτων, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  2  0   All rights reserved.
.
Επωνυμία
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλ. επικοινωνίας
Sales Order
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι πλήρως τους ανωτέρω όρους και επιθυμώ να προχωρήσει η ανωτέρω Sales Order.
Έχω εκτυπώσει αντίγραφο του παρόντος το οπoίο και  αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της ανωτέρω Sales Order.
Thursday, 02-Jul-20 14:03:19 PDT