.
Γενικοί όροι Ανάληψης & Κατασκευής Εργων, εμπορίας προιόντων και χρήσης της ιστοσελίδας μας
Περίληψη Γενικών όρων Ανάληψης & Κατασκευής Οικίσκων & χρήσης της ιστοσελίδας μας
(Η παρούσα ενημερώθηκε στις 19/9/2020 )

Όροι χρήσης

Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος, προσφέρει σε όλους εφεξής, «χρήστης» / «επισκέπτης» / «πελάτης» υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές σχετικά με την εταιρία Ε.
Παρταλίδης – Α. Παρταλίδου Ο.Ε. με τους Δ.Τ. ΕΝΕΤΑ, ΕΝΕΤΑΤΕ, ΑΠΟΘΗΚΗ, OIKISKOS, e-Meleti στο έξης «εταιρία» τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και τα προϊόντα που αυτή παράγει
ή/και εμπορεύεται ή υπό τους παρακάτω όρους χρήσης:

Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση / επίσκεψη των ιστοσελίδων / υπηρεσιών του
μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης.

Η χρήση των εφαρμογών, ή η  ανάθεση & εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αποτελεί τεκμήριο ότι ο «χρήστης / επισκέπτης/πελατής» έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους
όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο «χρήστης / επισκέπτης/ πελάτης» δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου
της καθώς με την χρήση της δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση (αν είναι εταιρία αφορά τους διαχειριστές της), δεν τελεί ή δεν έχει κινηθεί  εναντίον της διαδικασία  πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης δραστηριοτήτων, αναγκαστικής
διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της «εταιρίας» μας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ.
παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο «χρήστης / επισκέπτης/ πελάτης» έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο
«χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες
μας.

Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι προγράμματα ανοικτού κώδικα (ελεύθερο λογισμικό) και διατίθενται με
τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU GPL ή κάποιας άλλης άδειας με παρόμοιους όρους.

Η «εταιρία» μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν ακριβές,
αληθές και επικαιροποιημένο. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού
τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση η «εταιρία» μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία
(θετική, ειδική ή αποθετική) του «χρήστη / επισκέπτη / πελάτη» αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. «Ο χρήστης /
επισκέπτης / πελάτης» αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή
παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους λοιπούς «χρήστες /
επισκέπτες / πελάτες»

Links Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες μόνο προς πληροφόρηση. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει
μόνον όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζεται αποκλειστικά η «εταιρία μας». Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται
ο διαχειριστής της παρούσας δικτυακής πύλης για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι τρίτοι - φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο - φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για
οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο «χρήστης / επισκέπτης / πελάτης» του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και
την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη (τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου) και
στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου:
•        να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας και την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας
•        να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου της εταιρίας μας.

Παρ' όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης
και το IPaddress – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Οι υπάλληλοι της εταιρίας μας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα μας. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους
της εταιρίας μας να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας,
συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

Σε περίπτωση καταγγελίας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Κάθε υπάλληλος, ο οποίος είναι αρμόδιος να εξετάζει καταγγελίες, διαβιβάζει κατά κανόνα αντίγραφα των καταγγελιών αυτών στους καταγγελλομένους, ώστε οι τελευταίοι να λάβουν γνώση
και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε υπαλλήλου και της ανάγκης για την ορθή διερεύνηση της υπόθεσης. Η
διοικητική αυτή πρακτική αποτελεί κοινή γνώση του επιμελούς πολίτη. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων οφείλει να γνωρίζει, ότι ο καταγγελλόμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στην καταγγελία
που τον αφορά και στα στοιχεία του καταγγέλλοντος. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό του καταγγελλόμενου υπόκειται σε περιορισμούς στις εξής περιπτώσεις:
•        όταν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή εξακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων
•        όταν το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου
•        όταν παραβλάπτεται απόρρητο, προβλεπόμενο από ειδικές διατάξεις
•        όταν η πρόσβαση είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα της υπόθεσης σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης
•        όταν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που επιβάλλουν απόλυτη ή μερική τήρηση μυστικότητας
•        όταν η γνωστοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος δύναται να απειλήσει το υπέρτατο έννομο αγαθό της ζωής του.

Αν κάποιος «επισκέπτης/χρήστης/πελάτης» δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου αλλά και της εταιρίας στο σύνολο.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, «η εταιρία μας», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας
υποστεί ο «χρήστης / επισκέπτης / πελάτης» των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και
με τη γνώση των παρόντων όρων. Η «εταιρία» μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των
διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν
διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του «χρήστη / επισκέπτη / πελάτη», δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο
λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. Το κόστος των
ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»  και σε καμία περίπτωση η «εταιρία» μας.

Η «εταιρία» μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού,
οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «εταιρίας» μας και του «χρήστη / επισκέπτη /πελάτη» των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία
τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ειδικοί όροι που αφορούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα:

1)        Η προσφορά (sales order) παράγει τις νόμιμες υποχρεώσεις για την «εταιρία» για το χρονικό διάστημα που αυτή ισχύει. H προσφορά αφορά μόνο τον παραλήπτη της ο οποίος δεν
επιτρέπεται να την κοινοποιήσει σε κάποιον τρίτο, καθώς αποτελεί εταιρικό έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα και ως τέτοιου πρέπει να την χειρίζεται.
2)        Στις τιμές μονάδος της προσφοράς , που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, περιλαμβάνονται
ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά:
• Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με  τα συμφωνηθέντα.
• Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  ]
• Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών
ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους
μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
• Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
• Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα
μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου
επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος
των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
• Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
• Η δαπάνη σύνταξης των σχεδίων,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών)

• Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του οικίσκου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα αντικείμενα και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του οικίσκου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

3)        Στις τιμές μονάδας της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται επιπλέον τα εξής:
Τα πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις ή γενικά έξοδα της «εταιρίας», όπως και το όφελος αυτής για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους
κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων
κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται
στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στα Γενικά Έξοδα της «εταιρίας».

4)        Στις τιμές μονάδας της προσφοράς δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων της εταιρίας. Δεν συμπεριλαμβάνονται (εκτός αν στην προσφορά
ορίζεται διαφορετικά και έχει ενσωματωθεί κωδικός με το κόστος τους στον Αναλυτικό προϋπολογισμό) και επιβαρύνουν τον «χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη» (ο τελευταίος έχει ευθύνη και για
τα οποία όποια πρόστιμα ή επιβαρύνσεις προκύψουν από την μη ή ελλιπή διευθέτηση τους) δαπάνες ασφάλισης φορτίων, δαπάνες ασφάλισης αστικής ευθύνης, δαπάνες
φορτοεκφόρτωσης, πλαγίων μεταφορών , δαπάνες ανυψώσεως των οικίσκων και γενικά οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητώς στην προσφορά της «εταιρίας».

5)         Οι τιμές μονάδας που αναγράφονται στην προσφορά υπολογίστηκαν μειωμένα λόγω οικονομίας κλίμακος και ταυτοχρονισμού στην εκτέλεση εργασιών. Η μείωση του αντικειμένου
των εργασιών από πλευράς του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» ενδέχεται να επιφέρει αύξηση των τιμών μονάδων τους ή μείωση της έκπτωσης που παρέχεται. Οι ποσότητες εργασιών που
προϋπολογίσθηκαν και για τις οποίες ισχύουν οι εκπτώσεις είναι οι ελάχιστες που θα χρεωθούν και δεν μπορούν να μειωθούν.  Η τελική τιμή των επιπλέον την προσφοράς εργασιών θα
προσδιοριστεί από επιμέτρηση των επιφανειών των εργασιών και κοστολόγηση των εργασιών με τις τιμές μονάδας που αναφέρονται στην προσφορά χωρίς τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Το
συνολικό κόστος έργου που αναγράφεται στην προσφορά εργασιών είναι το προσυπολογιζόμενο κόστος κατασκευής κατά την εκτίμηση της εταιρίας βάση των δεδομένων που παρουσίασε
σε αυτήν ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης». Το τελικό κόστος κατασκευής που θα τιμολογηθεί ενδεχομένως είναι μεγαλύτερο λόγω απροβλέπτων ή επιπλέον εργασιών που θα απαιτηθούν.
(πχ Υπάρχει στην προσφορά είδος «γερανός παπαγάλος» με προϋπολογισμένη χρέωση 1 ώρας Χ 300 ευρώ/ ώρα σύνολο 300 ευρώ. Κατά την εκφόρτωση απαιτήθηκαν συνολικά 3 ώρες
γιατί υπήρχαν φυσικά εμπόδια τα οποία ο «χρήστης/ επισκέπτης/πελάτης» δεν επισήμανε με την ζήτηση προσφοράς. Βάσει των ανωτέρω η «εταιρία» δικαιούται να χρεώσει απολογιστικά
επιπλέον στον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» την διαφορά μεταξύ απολογισμού και προϋπολογισμού δηλαδή 2 ώρες Χ300ευρώ/ ώρα =σύνολο 600 ευρώ)

6)        Η «εταιρία» εγγυάται την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου και δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τα αναγκαία μηχανικά μέσα και το ειδικευμένο και έμπειρο
προσωπικό με νόμιμη και σε  ισχύ άδεια εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών του Έργου.  Σε περίπτωση που εκπρόσωπος της εταιρίας δεν έχει
επισκεφθεί  (κατόπιν ζήτησης και με χρέωση) τον, προς εκτέλεση, τόπο του Έργου  η εταιρία επιφυλάσσεται στο ότι έλαβε υπ’ όψη της όλες τις επιτόπιες συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών
που αναλαμβάνει καθώς και όλα τα στοιχεία βάσει των οποίων θα εκτελεσθούν οι εργασίες που της ανατίθενται, καθώς και εν γένει των συνθηκών και διαδικασιών υπό τις οποίες το έργο
αυτό πρέπει να εκτελεσθεί. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά της γίνεται με βάση τα στοιχεία που της παρείχε ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης», διατηρουμένου του δικαιώματος της να
αξιώσει από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» κόστος για επιπλέον εργασίες που ενδεχομένως απαιτηθούν  εφόσον τα στοιχεία που της παρείχε ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» ήταν
ανακριβή! Η «εταιρία» για τις εργασίες πεδίου, υποχρεούται να ορίσει εγγράφως και να διατηρεί στο εργοτάξιο καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, πεπειραμένο μηχανικό ή
εργοδηγό υπεύθυνο για όλες τις συνεννοήσεις με τον «επισκέπτη/χρήστη/πελάτη», για τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει και του οποίου οι αποφάσεις και ενέργειες θα δεσμεύουν την
«εταιρία».

7)        Μέτρα Ασφαλείας για τις εργασίες πεδίου:  Η «εταιρία» αναλαμβάνει ρητώς τις κατωτέρω υποχρεώσεις κατά την εργασία της στο πεδίο:
•        Είναι υπεύθυνη για την λήψη των αναγκαίων, σύμφωνα με το νόμο, μέτρων προστασίας των εργαζομένων της. Δεν φέρει ωστόσο ευθύνη για τους υπεργολάβους της, ή τους άλλους
εργαζομένους στο έργο, των τρίτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων, του έργου και του περιβάλλοντος σε σχέση με βλάβες, ζημίες, απώλειες ή καταστροφή την οποία θα μπορούσαν
να προκαλέσουν οι δραστηριότητές της στο έργο.\
•        Να προβαίνει σε εκτίμηση του κινδύνου και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή επικίνδυνου συμβάντος στις εργασίες που εκτελεί.
•        Να προβαίνει εγκαίρως σε ενημέρωση του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» για τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες της για άλλους εργαζομένους, τρίτους,  εγκαταστάσεις, εξοπλισμό
και περιβάλλον.
•        Να προβαίνει εγκαίρως σε ενημέρωση του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» για τους κινδύνους, που ενέχουν οι ουσίες, τα σκευάσματα, οι συσκευασίες, τα υλικά κ.λ.π. που προμηθεύεται
απευθείας η «εταιρία» και χρησιμοποιεί στο Έργο, για άλλους εργαζομένους, τρίτους,  εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και περιβάλλον.
•        Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις ή/και οδηγίες των αρμοδίων αρχών και να προβαίνει σε ενημέρωση του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη».
•        Να εργάζεται και να κινείται μόνον σε χώρους που του επιτρέπεται από τον  «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη».
•        Να μην τροποποιεί, αναμορφώνει, καταστρέφει, μεταθέτει, καταργεί κ.λ.π. οποιαδήποτε διάταξη, σύστημα, μέτρο ή μέσο προστασίας εργαζομένων, τρίτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού
και περιβάλλοντος.
•        Να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις της απέναντι στο προσωπικό της.
•        Να προβαίνει σε κατάλληλη σήμανση ασφαλείας και οδική σήμανση του χώρου, που του έχει δοθεί από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη», για να τον χρησιμοποιεί κατά
αποκλειστικότητα.
•        Να προβαίνει σε κατάλληλη επιπλέον σήμανση ασφαλείας και οδική σήμανση στους χώρους που εργάζεται, σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν οι δραστηριότητές της.
•        Να ορίζει υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας (ή και ιατρό εργασίας, εφόσον απαιτείται) στο εργοτάξιο για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει, με ρητή
ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (ή και ιατρού εργασίας εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση δαπάνη όμως του
«χρήστη/επισκέπτη/πελάτη».
•        Να συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του έργου της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε μελλοντικής τροποποίησής των, που απαιτείται για την
ασφαλή εκτέλεση του έργου.
•        Να ελέγξει τις προδιαγραφές ασφαλείας και να ενημερώσει τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» για τυχόν παραλείψεις, ασάφειες ή λάθη σε αυτές ή την ανάγκη προσαρμογής τους στις
ιδιαίτερες συνθήκες, μεθόδους και συστήματα που χρησιμοποιεί ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» για την εκτέλεση του έργου του. Στην τελευταία περίπτωση, οφείλει αυτός να προτείνει
τις προδιαγραφές και να τις υποβάλλει στον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» για έγκριση/ θεώρηση.
•        Να παρέχει στον ΥΑΕ (ή/ και το ΤΔΑ&Π) κάθε πληροφορία και διευκόλυνση για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του.
•        Να προβαίνει στην αγορά, εφαρμογή, συντήρηση κ.λ.π. κάθε ατομικού και συλλογικού μέτρου, μέσου και συστήματος προστασίας που απαιτείται στο τμήμα του έργου που εκτελεί
και την συνεχή και αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρω δαπάνη του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη».
•        Να εξασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων του εργοταξίου και των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας από κάθε εργαζόμενο του.
•        Να προβαίνει στην άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν παραβιάζονται οι διατάξεις προς τις οποίες έχει υποχρέωση και/ ή ευθύνη να συμμορφώνεται.
•        Να προβαίνει στην ασφαλή αποθήκευση, τοποθέτηση και στάθμευση στους χώρους που του παρέχονται  από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη», των υλικών, του εξοπλισμού κ.λ.π.
•        Να απομακρύνει από το εργοτάξιο, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του, τον εξοπλισμό και τα υλικά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει.
•        Να καθαρίζει τους χώρους εργασίας του από τα διάφορα, σκουπίδια κλπ. υποπροϊόντα της εργασίας του και να τα εναποθέτει σε χώρο εντός του εργοταξίου που θα του υποδείξει ο  
υπεύθυνος μηχανικός του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» και μετά το πέρας των εργασιών του να παραδίδει τον χώρο καθαρό.
•        Να ενημερώνει τον  «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» για κάθε κίνδυνο που εμπεριέχει το παραδιδόμενο στον Εργοδότη έργο στο σύνολό του ή κατά τμήματα, εφόσον παραδίδεται
τμηματικά.
•        Να αναφέρει στον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» κάθε συμβάν στο προσωπικό του.
•        Να διευκολύνει και να συνδράμει τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» για την διενέργεια οιουδήποτε ελέγχου, έρευνας ή επιθεώρησης ασφάλειας.
•        Να συμμετέχει σε συσκέψεις και εκπαίδευση ασφαλείας όταν ζητείται από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη».
•        Να τηρεί κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται από το νόμο έστω και αν δεν αναφέρεται ειδικά.
•        Το συνολικό κόστος των μέτρων, μέσων, συστημάτων και οργάνωσης που απαιτούνται για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων και ευθυνών της εταιρίας βαρύνουν την ίδια
αποκλειστικά
μόνον εφόσον έχουν συμπεριληφθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί στην προσφορά ή υπάρχει ο κωδικός «τοποθέτηση- συναρμολόγηση οικίσκων».

8)        Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη». Η φύλαξη των προϊόντων & υλικών στο έργο γίνεται επίσης με ευθύνη & δαπάνη  του πελάτη.

9)        Η φύλαξη του χώρου του έργου, των προσκομισθέντων προϊόντων & υλικών καθώς και του εξοπλισμού (μηχανημάτων, εργαλείων, κλπ) της «εταιρίας» γίνεται με ευθύνη & δαπάνη  
του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη».

10)         O «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» λαμβάνει μέριμνα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εφόσον απαιτείται, ώστε το έργο να λάβει τις απαραίτητες για την κατασκευή του,
Πολεοδομικές άδειες και να απογραφεί στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ . Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» οφείλει να μεριμνήσει και για την ασφάλιση του έργου έναντι αστικής
ευθύνης τρίτων σε ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ,, για την εκ των προτέρων γνωστοποίηση στο ΚΕΠΕΚ, την τήρησή
ημερολογίου έργου, την θεώρηση και τήρηση βιβλίου ημερήσιου απασχολούμενου προσωπικού, την θεώρηση &τήρηση Ημερολόγιου μέτρων Ασφαλείας,  την Ανάθεση καθηκόντων σε
Τεχνικό Ασφαλείας, Γιατρό εργασίας  και σε Συντονιστή εκτέλεσης (όταν απαιτείται),  την τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας &Γιατρού εργασίας, την περίφραξη του εργοταξίου όπως
προβλέπεται από τον νόμο και την εργατική νομοθεσία, την  τοποθέτηση εργοταξιακού  γραφείου με σύστημα ασφαλείας, φαρμακείο και πυροσβεστήρες, τουαλέτα, κάδο ανακύκλωσης
απορριμμάτων, τη σήμανση του έργου, τη σήμανση ασφαλείας  με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων. Ειδικά για τις σκαλωσιές, ο κύριος του έργου με τον συνεργάτη Μηχανικό του θα
πρέπει να έχει ζητήσει άδεια κατάληψης πεζοδρομίου από την τροχαία και το Δήμο, να πληρώνει τα μηνιαία ενοίκια, να εκπονήσει μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ, να ελέγξει την δομική τους ευστάθεια
και να ενημερώσει το αρμόδιο ΚΕΠΕΚ για την διασφάλιση προστατευμένη διάβασης για πεζούς και προστατευτικό προστέγασμα κλπ.

11)         Η εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται στα συμφωνούμενα, γίνεται ύστερα από κοινή συμφωνία «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»και «εταιρίας». O «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»
έχει το δικαίωμα να αλλάξει στοιχεία της προσφοράς εφόσον τα υλικά που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία δεν έχουν αγοραστεί ή κρατηθεί για το έργο.

12)        Κάθε πρόσθετη εργασία θα εκτελείται αφού πρώτα συμφωνείται εγγράφως και από τις δύο πλευρές.  Καθυστερήσεις που  οφείλονται στον πελάτη από τροποποιήσεις που
προτείνει, σημαίνει παράταση της χρονικής συμφωνίας.

13)        O «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»έχει δικαίωμα να παρακολουθεί τις εργασίες με δικό του επιβλέποντα μηχανικό ή  εξουσιοδοτημένο αρμόδιο και με κατάλληλες τεχνικές γνώσεις
άνθρωπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί.  Αν διαπιστωθεί κακοτεχνία ή κακή εφαρμογή της μελέτης, η «εταιρία» έχει  υποχρέωση να
αποκαθιστά την συγκεκριμένη κακοτεχνία, εφόσον αυτή υποδειχθεί κατά το στάδιο  εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Όσον αφορά το τελικό προϊόν (Οικίσκο), ο όποιος έλεγχος καλής
λειτουργίας οφείλει να γίνεται από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»στο εργοστάσιο της κατασκευής και πριν από την φόρτωση τους. Η αποστολή τους σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή
από μέρους του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» της καλής λειτουργίας τους,  την πιστή εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί  και την αποδοχή από μέρους του της ευθύνης για την
λειτουργία τους.

14)        Χρόνος παράδοσης: Το έργο αρχίζει με την οριστικοποίηση της παραγγελίας, την αποδοχή της προσφοράς, την κατάθεση της προκαταβολής και την υπογραφή των
κατασκευαστικών σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών που θα συντάξει η «εταιρία». O χρόνος κατασκευής από την ημέρα που ο οικίσκος θα μπει σε παραγωγή προσδιορίζεται με την
οριστικοποίηση της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής δρομολογείται η αποστολή και τοποθέτηση των οικίσκων. Ο ανωτέρω χρόνος δύναται να επιμηκυνθεί για εύλογο
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, λόγω ανωτέρας βίας ή διατάραξης της λειτουργίας της «εταιρίας» ή των υπηρεσιών διανομής ή λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης εφοδιασμού από
προμηθεύτρια εταιρία, δηλαδή αιτία μη οφειλόμενη στην «εταιρία». Πιο συγκεκριμένα το έργο δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: Α)Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από
τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις προϊόντων των οποίων η παραγγελία μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά τους, με αποτέλεσμα να μην τα έχουμε στις αποθήκες μας όταν
υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή να σας
προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Β)Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εμπορευόμαστε υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις
όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει
όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Γ)Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών ή διατάραξης της λειτουργίας της «εταιρίας» ή των υπηρεσιών διανομής ή λόγω αδυναμίας ή
καθυστέρησης εφοδιασμού από προμηθεύτρια εταιρία καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας. Δ)Σε
περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο
πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας, που έχετε καταχωρήσει, δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

15)        Τρόπος πληρωμής:  Ως έχει οριστεί στην προσφορά. Η προκαταβολή κατατίθεται με σκοπό να μπει η παραγγελία σε παραγωγή. Σε περίπτωση μη παροχής πίστωσης, η εξόφληση
πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την έγγραφη αποστολή ειδοποίησης της «εταιρίας» για την ολοκλήρωση της κατασκευής στην καθορισθείσα διεύθυνση e-mail του
«χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» και πάντως 1 τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα προ της φορτώσεως και αποστολής των οικίσκων.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης συμφωνημένης χρηματικής καταβολής, προβλέπονται ποινικές ρήτρες καθυστέρησης πληρωμών της τάξης του 5% μηνιαίως στο συμφωνηθέν τίμημα
και όχι μόνο στο τμήμα της πληρωμής που δεν καταβλήθηκε. Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» αναγνωρίζει ότι οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες είναι απόλυτα εύλογες και δίκαιες, και
παραιτείται ρητά από κάθε ένσταση κατά του κύρους και του ύψους αυτών, αναγνωρίζει δε ανεπιφύλακτα ότι η ζημιά που θα υποστεί η «εταιρία» από τυχόν καθυστερήσεις είναι πολύ
μεγαλύτερη από τις ανωτέρω ποινικές ρήτρες. Εκτός από τις ρήτρες καθυστέρησης πληρωμών προβλέπονται ρήτρες καθυστέρησης παραλαβής & επιβολή φυλάκτρων αποθήκευσης (Βλ.
Παρ 26).  Το φορολογικό παραστατικό κρίνεται ληξιπρόθεσμο μετά την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Πληρωμές γίνονται αποδεκτές μόνο στους εταιρικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως, αποκλειόμενου ρητώς οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Για να ενημερωθεί η καρτέλα σας πρέπει να αποστείλετε το καταθετήριο με e-mail στο
deposit@enetate.com.  Προσοχή ο καταθέτης πρέπει να είναι ο λήπτης του τιμολογίου (πχ δεν γίνεται να υπάρχει κατάθεση από εταιρία Παπαδόπουλος & ΣΙΑ και να κοπεί παραστατικό
στην εταιρία Παπαδόπουλος Ο.Ε. )!

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard & Diners. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (3D Secure, SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον
συναλλαγών. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο  ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε
στη φόρμα  παραγγελίας τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά
την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας
κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο.

Με κατάθεση σε τράπεζα: Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της  εταιρίας. Με την λήψη ενημέρωσης στο σύστημα πληρωμών μας
για την εξόφληση, επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας και ξεκινά η διαδικασία αποστολής της. Παρακαλούμε κρατήστε το αποδεικτικό της συναλλαγής σας.

Με Αντικαταβολή: Για παραγγελίες αξίας έως €1.500, παρέχεται δυνατότητα Αντικαταβολής δωρεάν, στις εξής περιπτώσεις: Στις παραδόσεις με courier σε όλη την Ελλάδα (παραγγελίες
όγκου/ βάρους έως 20kg) Στις παραδόσεις με μεταφορική εταιρία σε απόσταση έως 20km από το πλησιέστερο κατάστημα (παραγγελίες όγκου/ βάρους > 20kg)

Αγορά με Δόσεις: Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα με μηνιαίες δόσεις** μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, εφόσον το υποστηρίζει η εκδότρια τράπεζα της κάρτας σας, κάνοντας χρήση
μέχρι και 12 δόσεων ανάλογα με το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας.

16)        Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή η κυριότητα των υλικών και των προϊόντων παραμένει στην ιδιοκτησία της πωλήτριας «εταιρίας». Σε περίπτωση καθυστέρησης των διακανονισμένων
πληρωμών η προκαταβολή παρακρατείται αυτομάτως ως ποινική ρήτρα λόγω της αθέτησης της μεταξύ του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»και της εταιρίας συμφωνίας και δεν επιστρέφεται
ακόμα και στην περίπτωση που η «εταιρία» ασκήσει το δικαίωμα της να διακόψει το έργο και να δρομολογήσει ενέργειες ώστε να της επιστραφούν υλικά ή προϊόντα που εστάλησαν στον
«χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» ή τοποθετήθηκαν στο έργο του. Ειδικά για τις πληρωμές με δόσεις συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μιας δόσης θα καθίσταται αμέσως
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το ποσό της οφειλής δηλαδή και των επομένων δόσεων.

17)        Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ή κήρυξης σε πτώχευση, λύσης ή υποβολής αίτησης ή θέσης υπό εκκαθάριση από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» η «εταιρία» δικαιούται να
προβεί σε καταγγελία της σύμβασης με μονομερή απευθυντέα έγγραφη δήλωσή της προς τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»με άμεση ισχύ. Με την κήρυξη της έκπτωσης ή με την καταγγελία
της παρούσας σύμβασης, καταπίπτουν υπέρ της «εταιρίας», ως ποινική ρήτρα, η οποία συμφωνείται ως δίκαιη και εύλογη, όλες οι τυχόν δοθείσες από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»
εγγυήσεις ή χρηματικές καταβολές καθώς και οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, επιφυλασσόμενης της «εταιρίας» να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που θα
υποστεί από την ανωτέρω αιτία.

18)        Ισχύς προσφοράς: Ως έχει ορισθεί στην προσφορά

19)        Ανατίμηση και αναπροσαρμογή της οικονομικής προσφοράς εκτελείται άμεσα κατόπιν αύξησης στις τιμές των καυσίμων ή του ηλεκτρικού άνω του 10% από τις κατά το χρόνο
έκδοσης της προσφορά τιμές (Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής www. ypeka.gr). Σε περίπτωση ανατιμήσεων των υλικών που προϋπολογίστηκαν, δύναται η
«εταιρία» να τα αντικαταστήσει με παραπλήσια παρόμοιων τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού. Αν ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» επιμένει στην
τοποθέτηση ακριβώς το ίδιων υλικών θα χρεωθεί extra την διαφορά της ανατίμησης.

20)        Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους τιμοκαταλόγους  και του γενικούς όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.  Η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί
μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και  τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» με ανάρτηση
των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Για την κατοχύρωση του, ο
«χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» θα πρέπει με την παραγγελία να εκτυπώσει και να επισυνάψει σε αυτήν τους παρόντες όρους, με εμφάνιση της ημερομηνίας εκτύπωσης συμπληρώνοντας
και αποστέλλοντας στην εταιρία την αντίστοιχη φόρμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής.

21)         Συζητήσεις σχετικά με το έργο, πρόσθετες ενέργειες, πληρωμές και γενικά ενημέρωση του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» θα γίνεται  μόνο στα γραφεία της «εταιρίας» ή τις ώρες
εργασίας επί τόπου στο εργοστάσιο τις προγραμματισμένες ημέρες επισκέψεων. Δήλωση του τόπου εγκατάστασης του οικίσκου. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε τον ακριβή
τόπο εγκατάστασης κάθε οικίσκου μας. Αυτό βοηθά το τμήμα ανάπτυξης μας να ελέγχει δειγματοληπτικά οικίσκους και να διαπιστώνει την συμπεριφορά τους με την πάροδο του χρόνου
συναρτήσει του τόπου εγκατάστασης και των ιδιαιτεροτήτων αυτής. Αναπτύσσουμε έτσι καλύτερα προϊόντα για εσάς! Είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ ή την επέκταση της
εγγύησης! Κάθε φορά που αλλάζετε θέση τον οικίσκο σας θα πρέπει να το δηλώσετε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Μόλις ο οικίσκος σας αναρτηθεί στον χάρτη των κατασκευών
μας θα σας αποσταλεί απαντητικό e-mail το οποίο θα πρέπει να φυλάξετε καθώς αυτό αποτελεί το αποδεικτικό της δήλωσης του τόπου εγκατάστασης από μέρους σας. Εάν με την
παραγγελία σας έχετε αγοράσει περισσότερους του ενός οικίσκων θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία ισάριθμες φορές και να φυλάξετε όλα τα αποδεικτικά ξεχωριστά. Θα πρέπει το
αργότερο εντός 1 εβδομάδας από την ημέρα εγκατάστασης να δηλώσετε τον τόπο εγκατάστασης με ακρίβεια +- 5m!. Με την γνώση της τοποθεσίας εγκατάστασης η «εταιρία» μας μπορεί να
διαπιστώσει τυχόν συνδρομή προϋποθέσεων αυτόματης παύσης της ισχύς της εγγύησης και να ερμηνεύσει την επίδραση τους στην παθολογία της κατασκευής (πχ ύπαρξη πλημμύρας κ.
α.). Δηλώστε την τοποθεσία εγκατάστασης εδώ:  www. oikiskos.com/place_of_installation.html      


22)        Αποστολή προϊόντων. Οι αποστολές και παραδόσεις χρεώνονται επιπλέον εκτός αν στην προσφορά ρητά αναγράφεται το είδος μεταφορά με μηδενική τιμή δηλαδή δωρεάν. Τα
προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Στην περίπτωση που στην προσφορά περιλαμβάνεται η μεταφορά του προϊόντος ρητά διευκρινίζεται ότι οι όποιοι
έλεγχοι καλής λειτουργίας και η παράδοση του προϊόντος από την εταιρία και η παραλαβή του από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» γίνεται στο εργοστάσιο προ της φορτώσεως. Ευθύνη
για την μεταφορά έχει ο μεταφορέας με ρίσκο του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» ακόμα και αν για την εργασία του αυτή θα πληρωθεί από την «εταιρία». Οι αποστολές και παραδόσεις
εκτελούνται κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών και ημερών εργασίας  και περιλαμβάνουν παρουσία 1 ώρας στην προσδιορισμένη διεύθυνση. Χρόνος παραμονής που παρατείνεται
πέραν αυτής μπορεί να χρεωθεί επιπλέον βάσει του τρέχοντος καταλόγου της «εταιρίας». Οι παραδόσεις αφορούν την παράδοση των προϊόντων επί πεζοδρομίου και εφόσον το φορτηγό
μεταφοράς μπορεί να προσεγγίσει κατά την απόλυτη κρίση του οδηγού (τυχόν τεχνητά ή φυσικά εμπόδια, παρκαρισμένα οχήματα ή εκτέλεση εργασιών στην οδό από τα οποία προκύπτει
αδυναμία ή καθυστέρηση παράδοσης πρέπει να απομακρυνθούν ή να διευθετηθούν εκ των προτέρων με ευθύνη του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»). Σε περίπτωση που ο
«χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» επιθυμεί η εκφόρτωση να γίνει εντός του οικοπέδου του, αυτό μπορεί να γίνει επίσης κατά την διακριτική ευχέρεια και κρίση του οδηγού και με τις εξής
προϋποθέσεις: Α) Υπάρχει ασφαλτοστρωμένη, καλής βατότητας, χωρίς έντονες κλίσεις, ασφαλής πρόσβαση τόσο για την μετάβαση όσο και για την αποχώρηση του φορτηγού, Β) Υπάρχει
χώρος για να εκτελέσει ελιγμό ώστε μετά την εκφόρτωση να φύγει κινούμενο προς τα εμπρός, Γ) Δεν υπάρχουν εμπόδια που μπορεί να βλάψουν το προϊόν ή το φορτηγό. Δ) Δεν υπάρχουν
εμπόδια ή περιορισμοί στην χρήση του μηχανήματος εκφόρτωσης.  Σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης το προϊόν θα ξεφορτωθεί σε κοντινό σημείο επιλογής του οδηγού με συμφωνία
του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»ή σε περίπτωση διαφωνίας θα επιστραφεί στην εταιρία με δαπάνη επιστροφής και φύλακτρα που θα επιβαρύνουν τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» (βλ
παρ. 24- 25) ακόμα και αν η παράδοσή του υπάγονταν σε καθεστώς ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

23)        Φορτώσεις/ Εκφορτώσεις. Για την αποφυγή συγχρωτισμού, άσκοπων καθυστερήσεων, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορτοεκφορτώσεων και το σεβασμό των οδηγών τόσο των
προμηθευτών όσο και των πελατών της «εταιρίας» αυτή έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική εφαρμογή ραντεβού η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα www.oikiskos.com/contactus.
html.   Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» ή «προμηθευτής»   θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει από τις διαθέσιμες επιλογές την επιθυμητή ώρα άφιξης- φόρτωσης τουλάχιστον 24 ώρες
νωρίτερα. Η φόρτωση θα γίνεται στην προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Δικαίωμα αλλαγής της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας υπάρχει έως και 4 ώρες πριν την προκαθορισμένη
φόρτωση.  Σε περίπτωση καθυστέρησης περισσότερο των 15 λεπτών ή μη προσέλευσης η εταιρία μας δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση για τις χαμένες εργατοώρες από τον
«χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» ή τον «προμηθευτή» που συντόνισε την μεταφορά ύψους 100 ευρώ. Φορτώσεις που αφορούν φορτία για τα οποία απαιτείται ειδική άδεια μεταφοράς πρέπει
να γίνονται ώρα τέτοια που να επιτρέπει την έγκαιρη αποχώρηση του οχήματος με ευθύνη του οδηγού, με βάση τους χρονικούς περιορισμούς που διέπουν την άδεια. Επειδή η «εταιρία»
είναι υποχρεωμένη να ζήτα και να καταχωρεί στο αρχείο της όλα τα στοιχεία των οχημάτων και των οδηγών που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της, κατά την πρώτη είσοδο κάθε οχήματος
θα ζητηθούν τα εξής στοιχεία: άδεια κυκλοφορίας/ασφάλεια φορτηγού & καρότσας, δίπλωμα και Π.Ε.Ι. οδηγού και άδεια χειριστή εφόσον το όχημα έχει ανυψωτικό μηχάνημα.  Για την
ταχύτερη εξυπηρέτηση προτείνουμε να ανεβάζονται τα παραπάνω στοιχεία του οχήματος κατά το κλείσιμο του ραντεβού και πριν την άφιξη του μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα ή να
αποστέλλονται στο e-mail enetateloadings@gmail.com. O «εταιρία» έχει αναρτήσει στις εισόδους των εγκαταστάσεων της κανονισμό φορτώσεων τον οποίο θα πρέπει οι οδηγοί να
διαβάζουν, να κατανοούν και να τηρούν πιστά κατά την διάρκεια της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις της «εταιρίας», ακολουθώντας ταυτόχρονα τις οδηγίες του προσωπικού της. Οι
οδηγοί θα πρέπει να φορούν τα Μ.Α.Π. που προβλέπονται (ενδεικτικά,  φωσφορούχο γιλέκο, κράνος και παπούτσια ασφαλείας). Θα πρέπει να ομιλούν χαμηλόφωνα και οι συζητήσεις με το
προσωπικό της «εταιρίας» να είναι οι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της εργασίας τους.  Θα πρέπει η εμφάνιση και  συμπεριφορά τους να είναι απολύτως επαγγελματική. Δεν θα
πρέπει να ρυπαίνουν τον χώρο ούτε εντός αλλά ούτε και εκτός της εγκατάστασης (με σκουπίδια, χαρτάκια φαγητά κλπ). Τα όποια απορρίμματα θα πρέπει επιμελώς να πετούν στους
κάδους. Σε περίπτωση που διανυκτερεύσουν έξω από την εγκατάσταση μπορούν να συνδεθούν στο ειδικό ελεύθερο δίκτυο WIFI eneta guests που υπάρχει για αυτή τον σκοπό πάντα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων.  Επίσης υπάρχει διαθέσιμη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος AC 230V για την σύνδεση του φορτηγού.


24)        Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε ή/και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους, εντός επτά (7) ημερολογιακών
ημερών και αφού πρώτα έχει ενημερώσει την «εταιρία» εγγράφως είτε επειδή αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία παραγγελίας ή εντοπίσατε πρόβλημα σε κάποιο προϊόν. Δεν
έχετε δικαίωμα επιστροφής σε προϊόντα ειδικής παραγγελίας. Οι προϋποθέσεις για περιπτώσεις προβλήματος με τη διαδικασία της παραγγελίας ή το ίδιο το προϊόν είναι όλες οι
περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «εταιρίας»: α) πωλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της
παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα ή με κακή συσκευασία) β) υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο
καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την «εταιρία». Δεν εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από
τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπό του.
Θα πρέπει το προϊόν προς επιστροφή-αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ), να βρίσκεται στην κατάσταση
που παραλήφθηκε από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ).Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων
επιστροφών ή σε περίπτωση που η «εταιρία» αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, έχει
κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Τέλος, η «εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιεί την
πολιτική επιστροφών της, οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα ή τα καταστήματά της.

25)        Άρνηση παραλαβής του προϊόντος που έχει παραγγελθεί - Φύλακτρα. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση της έγκαιρης
παραλαβής και της πλήρους εξόφλησης του περιγραφόμενου προϊόντος και υπηρεσιών.  Καθυστέρηση παραλαβής προϊόντος που ξεπερνά τις 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της
εταιρίας για παραλαβή του στην καθορισμένη από την παραγγελία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» σημαίνει άρνηση παραλαβής & επισύρει τις
παρακάτω κυρώσεις. Επιβολή φυλάκτρων  έως και για χρονικό διάστημα 120 ημερών που χρεώνονται αυτόματα με 0,80€/m2 κάτοψης, έκαστου προϊόντος, πλέον Φ.Π.Α. ανά ημέρα
καθυστέρησης, ως ρήτρα καθυστέρησης μη έγκαιρης παραλαβής. Αν ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»εντός 120 ημερών από την προσυμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης δεν έχει
παραλάβει το προϊόν πέραν των ανωτέρω αυτομάτων χρεώσεών του, χάνει την προκαταβολή, και η εταιρία έχει τόσο το δικαίωμα της ελεύθερης διάθεσης και εκμετάλλευσης αυτού/αυτών,
χωρίς να υφίσταται πλέον δικαίωμα ή αξίωση από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη», όσο και το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν άλλες δαπάνες ή ζημίες
προκύψουν από τη μη έγκαιρη παραλαβή του προϊόντος.  Κατά δε τ’ ανωτέρω χρονικά διαστήματα, υπερημερίας του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» ως προς την παραλαβή του /των
προϊόντος/ων, φέρει αυτός αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά, ζημία, κλοπή, που τυχόν θα επέλθει σε αυτούς καθώς και για την αποκατάσταση αυτών. Έπειτα το προϊόν
αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί σε άλλον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» ή να επιστραφεί στον προμηθευτή ενώ προκαταβολές ή έναντι χρηματικές καταβολές που έχουν καταβληθεί
από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»παραμένουν ως ποινική ρήτρα υπέρ της πωλήτριας. Η «εταιρία» μπορεί να αξιώσει έως και την ολική αξία του προϊόντος που έχει παραγγελθεί από τον
«χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στα stock προϊόντα της αποθήκης της και έχει γίνει ειδική παραγγελία για την προμήθεια του (πχ οικίσκος ειδικής παραγγελίας) .Η
εταιρία δικαιούται να χρεώσει επιπλέον το κόστος επιστροφής του προϊόντος στην αποθήκη αν ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» αρνηθεί την εκφόρτωση προϊόντος που έχει παραγγείλει
από το φορτηγό αποστολής ή αρνηθεί να το παραλάβει από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία.

26)        Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος
Η πολιτική των τιμών των προϊόντων της «εταιρίας» δεν είναι ίδια σε όλα τα κανάλια διανομής της: καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής, ηλεκτρονικό κατάστημα. Γενικά στο e-
shop υπάρχει η δυνατότητα αγορών σε χαμηλότερες τιμές λόγω ότι περιορίζεται το κόστος κυρίως του ανθρώπινου παράγοντα. Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης
τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Για το λόγο αυτό, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, σας συνιστούμε πριν από κάθε πληρωμή και την ολοκλήρωση
της παραγγελία σας να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

27)        Εγγυήσεις: Όλα οι κατασκευές του ομίλου συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών από την ημέρα κατασκευής. Από την εγγύηση της «εταιρίας» καλύπτεται μόνο η
εργασία. Για τα  προϊόντα που ενσωματώνονται στα έργα ή πωλούνται στα καταστήματα της «εταιρίας» και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, ισχύουν οι επίσημες εγγυήσεις του εκάστοτε
κατασκευαστή καθώς η «εταιρία»  δεν μπορεί να  υποκαταστήσει τα εργοστάσια ή τους αντιπροσώπους τους.  Για ορισμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας, η «εταιρία» παρέχει στους
«χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» της εγγύηση  καλής λειτουργίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η οποία θα αναγράφεται στη συσκευασία και στα έγγραφα που συνοδεύουν  το προϊόν (π.
χ. οδηγίες χρήσεως). Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της εταιρίας με την προσκόμιση του προϊόντος από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη», τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η «εταιρία» το αντικαθιστά με άλλο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και
προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης καθώς κι η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη». Ο χρόνος αποπεράτωσης
της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται από την «εταιρία» και εξαρτάται με την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη
επιλογή της «εταιρίας», τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη. Οι τεχνικοί
της «εταιρίας» υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση μόνο των υλικών που έχουν προμηθευτεί οι «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» από την εταιρία αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου
προϊόντος άλλης εταιρίας. Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς την προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού. Η «εταιρία» δεν υποχρεούται να
αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από την εταιρία ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε
κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας τεχνικού. Οι επισκέψεις των τεχνικών on site και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου. Προϊόντα που
παραμένουν κατασκευασμένα, επισκευασμένα, ή με άρνηση επισκευής, ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο τους για διάστημα άνω των 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή
τους χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. Εφόσον το κόστος της αποθήκευσης ξεπεράσει την αξία του προϊόντος  τότε ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»θα απωλέσει το προϊόν η
κυριότητα του οποίου θα ανήκει πλέον στην «εταιρία». Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία  περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν η την
υπηρεσία, ή το κόστος επισκευής, η αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. Η «εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές
που προκαλούνται από το προϊόν, ή από σφάλματα λειτουργίας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και
δε φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» για λογαριασμό τρίτων. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει έλεγχο, επισκευή ή/ και
αντικατάσταση στον χώρο του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» όπως επίσης  βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει ζημιές ή βλάβες που προκλήθηκαν από
αστοχία ΗΜ εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση, ψύξη, θέρμανση, Ζεστό νερό χρήσης, κλπ ) των οποίων η παρακολούθηση της σωστής και ομαλής λειτουργίας κατά την χρήση τους
είναι αποκλειστική ευθύνη του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη». Η εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της «εταιρίας», όταν
η βλάβη προέρχεται από κακή χρήση, κακή σύνδεση ή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία ή έκθεση σε χημικές ουσίες,
όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις
κατασκευαστικές προδιαγραφές σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον, όταν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή με τις όποιες
αναθεωρήσεις τους που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας Ευθύνη για την λήψη των αναθεωρήσεων των όρων και οδηγιών έχει αποκλειστικά ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης». Η «εταιρία»
δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση (ακόμα και στην περίπτωση που την εγκατάσταση έχει εκτελέσει η «εταιρία» μας με
την λογική ότι κατά την εγκατάσταση ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» υποδεικνύει το χώρο και τον τρόπο τοποθέτησης που μπορεί να διαφέρει από τα προτεινόμενα στις οδηγίες
χρήσης  και αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του) ή λανθασμένη χρήση.  Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» θα πρέπει να παρέχει στην «εταιρία» κάθε εύλογη διευκόλυνση,
πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντα της,  ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η «εταιρία» δεν θα
υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση όλων των προϊόντων που δεν προμηθεύτηκε από την
«εταιρία» πριν από οποιαδήποτε εργασία.  Από την εγγύηση δεν καλύπτονται δευτερογενείς βλάβες δηλαδή βλάβες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα μη επιδιόρθωσης μιας αρχικής βλάβης .
(Πχ στην περίπτωση βλάβης σε οροφή από όπου εισέρευσαν βρόχινα ύδατα στον οικίσκο με αποτέλεσμα να φουσκώσει το πάτωμα από την εγγύηση καλύπτεται μόνο η επισκευή της
οροφής (πρωτογενής βλάβη) και όχι η βλάβη του πατώματος (δευτερογενής βλάβη)). Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η πλήρης εξόφληση του προϊόντος  και γενικά η έλλειψη
ληξιπρόθεσμων οικονομικών εκκρεμοτήτων του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»προς την «εταιρία». Προϋπόθεση τέλος για την ισχύ της εγγύησης είναι η προσκόμιση του αποδεικτικού
ορθής υποβολής της τοποθεσίας εγκατάστασης του προϊόντος και κατά τον έλεγχο η διαπίστωση ότι ο οικίσκος βρίσκεται στην δηλωθείσα θέση.

28)        Ενοικίαση οικίσκων. Οι μισθώσεις οικίσκων αφορούν την χρονική διάρκεια που ορίζεται στην προσφορά. Το προϊόν μετά την λήξη της μίσθωσης παραδίδεται στην «εταιρία» στην
κατάσταση που παραδόθηκε στον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»
Η «εταιρία» ως «εκμισθωτής» εκμισθώνει στον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» που θα καλείται παρακάτω «μισθωτής», ενεργούντα είτε δι αυτόν ή δια λογαριασμό οιουδήποτε άλλου
(φυσικού ή νομικού προσώπου) του οποίου έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώνει το μίσθωμα/τίμημα και τις τυχόν λοιπές δαπάνες σύμφωνα με τους όρους της παρούσης των εις την
προσφορά ειδών και εξαρτημάτων (όταν πρόκειται για μίσθωση) που θα ονομάζονται στο εξής «εξοπλισμός».

Η παρούσα σύμβαση τελεί αυστηρά υπό των όρων του παρόντος και τις ειδικές συμφωνίες, όσες κατωτέρω αναφέρονται και δη :
28.1. «Οι μισθωτές» εφόσον είναι πλείονες αναλαμβάνουν αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρο έκαστος όλες τις έναντι της «εταιρίας» υποχρεώσεις  και πάσα νόμιμο απαίτηση του που
απορρέει από το παρόν ή έχει σχέση προς αυτό και την εκτέλεση του.
28.2. Η παρούσα σύμβαση, η υπογραφή της οποίας αποτελεί και απόδειξη παραλαβής του εξοπλισμού, ισχύει με την υπογραφή της. Το συμβόλαιο δεν είναι εκχωρητήριο με κανένα τρόπο
σε οποιοδήποτε  πρόσωπο. Ο «μισθωτής» κανένα άλλο δικαίωμα δεν αποκτά επί του εξοπλισμού και η σύμβαση αυτή δεν συνιστά ή θεμελιώνει με κανένα τρόπο σύσταση, μεταβολή,
μετάθεση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος, ιδίως νομής ή κυριότητας.
28.3. Μέγιστη περίοδος «μισθώσεως» : Η παρούσα σύμβαση θα λήγει το αργότερο με την εκπνοή της περιόδου μίσθωσης που ορίζεται στην προσφορά εκτός και εάν στο διάστημα πριν τη
λήξη της «μίσθωσης» επανασυμφωνήθει παράταση ορισμένου προκαθορισμένου χρόνου.
28.4. Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό στην καλή κατάσταση που τον παρέλαβε, στον τόπο που το παρέλαβε εκτός αν άλλως ορίζεται στην πρώτη
σελίδα και κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης του εξοπλισμού άνευ προηγούμενης ειδοποίησης, παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα άνευ ετέρου,
όπως επιδιώξει να το ανακτήσει δια των νομίμων αστικών και ποινικών διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται επίσης να αξιώσει κάθε ζημία που θα υποστεί λόγω απώλειας
εκμεταλλεύσεως του εξοπλισμού.
28.5. Σε περίπτωση που παραβιάσθηκε οποιοσδήποτε όρος του παρόντος από τον «μισθωτή», ή  έχει εμπλακεί σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ο «εκμισθωτής» δικαιούται να
καταγγείλει εγγράφως την μίσθωση οποτεδήποτε. Δια της καταγγελίας η μίσθωση λογίζεται λυθείσα, επέρχονται δε όλες οι συνέπειες της ανωτέρω παραγράφου
28.4. Οι χρεώσεις και οι ημερομηνίες έναρξης τους είναι όπως καθορίζονται στην προσφορά. Στις χρεώσεις περιλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές και αργίες μέχρι να επιστραφεί ο
εξοπλισμός. Η παράδοση και η παραλαβή (περιλαμβανομένων και αυτών που έγινε προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα) θα επιβαρύνονται με τις τρέχουσες τιμές του προμηθευτή. Βλ. άρθρο
22. Το οποιοδήποτε  οφειλόμενο ποσό της μίσθωσης θα  γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό χωρίς άλλη ειδοποίηση του «μισθωτή», μετά την πάροδο του προβλεπομένου χρόνου
πίστωσης στα εκδιδόμενα από τον προμηθευτή τιμολόγια/δελτία αποστολής.
28.5. Για την ενοικίαση θα ζητηθεί κάποιο χρηματικό ποσό ως προκαταβολή εγγύησης για την παραλαβή του εξοπλισμού. Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την ενοικίαση, εφόσον έχουν
τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος. H εγγύηση ορίζεται σε ποσό ίσο του κόστος του εξοπλισμού προς μίσθωση, μπορεί δε να καλύψει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του
«εκμισθωτή» οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό. Ολόκληρο ή το υπόλοιπο ποσό των εγγυήσεων επιστρέφεται άτοκα στον «μισθωτή» με την επιστροφή του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση. Ο
«μισθωτής» πρέπει να έχει Πιστωτική κάρτα στο όνομα του. Η κάρτα πρέπει να έχει τα απαραίτητα χρήματα για την εγγύηση (τα οποία θα δεσμευτούν από την πιστωτική για την διάρκεια
της ενοικίασης). Η κάρτα επίσης θα χρειαστεί για να χρεωθούν οι επιπλέον χρεώσεις βάσει των όρων του παρόντος, επιπλέον εξοπλισμός ή οτιδήποτε έξτρα προστεθεί στην ενοικίαση. Ο
«μισθωτής» συναινεί στην χρέωση της πιστωτικής κάρτας του από τον «εκμισθωτή» κατά τους όρους του παρόντος. Ο «εκμισθωτής» δεν δέχεται προπληρωμένες, κάρτες χρεωστικές ή
εικονικές πιστωτικές κάρτες (Μόνο για ηλεκτρονική χρήση) - ή οποιαδήποτε κάρτα στην οποία οι σχετικές χαρακτήρες δεν είναι (‘ανάγλυφοι’). Αντί για εγγυήσεις με ποσά καταβαλλόμενα
τοις μετρητοίς μπορεί να γίνονται δεκτές ισόποσες επιταγές που αποδέχεται ο «εκμισθωτής», σε διαταγή του «εκμισθωτή» ή συναλλαγματικές που εκδίδει ο «μισθωτής» και αποδέχεται ο
«εκμισθωτής», με συμπληρωμένο μόνο το χρόνο έκδοσης και το ποσό τους κατά τα λοιπά δε στοιχεία τους λευκές, που ο «εκμισθωτής» ρητά εξουσιοδοτείται με το παρόν συμβόλαιο να
συμπληρώσει με απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κατά τους όρους του συμβολαίου όπως να προσθέσει τις ρήτρες
28.6. Σε κάθε περίπτωση που ο «μισθωτής» για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακυρώσει την μίσθωση νωρίτερα των 30 ημερών από την παράδοση του εξοπλισμού θα επιβαρύνεται σαν
συμφωνημένη αναπόδεικτη ζημία του «εκμισθωτή», με την πληρωμή του προκαταβολής της μίσθωσης. Αν ο «μισθωτής» για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακυρώσει την μίσθωση αργότερα
θα επιβαρύνεται σαν συμφωνημένη αναπόδεικτη ζημία του «εκμισθωτή», με την πληρωμή ποσοστού 100% της χρέωσης της μίσθωσης δηλαδή για όλη την συμβατική διάρκεια της
μίσθωσης.
28.7α. Εάν ο εξοπλισμός υποστεί βλάβες ή απωλεσθεί διαρκούσης της μισθώσεως ή καταστραφεί, ο μισθωτής υποχρεούται ανεξαρτήτως πταίσματος του, να καταβάλλει στον «εκμισθωτή»
αμέσως και άνευ αντιρρήσεως τινός την αξία της επισκευής του σε συνεργείο της επιλογής του «εκμισθωτή» και σε περίπτωση σοβαρής ζημίας, απώλειας ή καταστροφής του την αξία
αυτού υπολογιζομένης στην τιμή λιανικής πωλήσεως της αυτής αντιπροσωπείας. Διευκρινίζεται ότι ακόμα και σε περίπτωση κλοπής υπαίτια ή ανυπαίτια του «μισθωτή», η αντικατάσταση
του εξοπλισμού εξακολουθεί να τον βαραίνει. Οι χρεώσεις της μίσθωσης θα συνεχίζουν να διαρκούν παράλληλα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ανωτέρω ζημίας του εξοπλισμού και την
ολική επαναφορά του στην λειτουργικότητα και διαθεσιμότητα που είχε πριν από την μίσθωση και την ζημία.
28.7β. Κατ’ εξαίρεση, ο «εκμισθωτής» παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την επισκευή ή επιδιόρθωση του ζημιωθέντος εξοπλισμού αν ο
μισθωτής κατά την έναρξη της μίσθωσης αποδεχθεί να προκαταβάλλει επιπλέον 25% του ποσού του συνόλου της χρέωσης της μίσθωσης σαν ασφαλιστική κάλυψη τυχαίας ζημίας
ζητώντας να προστεθεί στην προσφορά. Διευκρινίζεται και συμφωνείται ρητά ότι ο παραπάνω όρος δεν ισχύει όταν ο εξοπλισμός κλαπεί, καταστραφεί ολοσχερώς  υπαίτια ή ανυπαίτια του
μισθωτή ή η  επισκευή του κρίνεται ασύμφορη κατά την απόλυτη διακριτική κρίση του προμηθευτή.
28.8. Ο «μισθωτής» έχει δικαίωμα να εξετάζει τον εξοπλισμό και τα προϊόντα κατά την παράδοση τους προκειμένου να εξακριβώσει την ύπαρξη των συνομολογηθέντων ιδιοτήτων και την
έλλειψη κάθε πραγματικού ελαττώματος και συγχρόνως παραιτείται ρητά του δικαιώματος  αποζημίωσης για θετική ή αποθετική ζημία από την μη εκτέλεση της συμβάσεως μισθώσεως,
του δικαιώματος μειώσεως ή μη καταβολής του μισθώματος σε περίπτωση ακαταλληλότητας τους για τη χρήση που συμφωνήθηκε και παραδόθηκαν προοριζόμενα και συγχρόνως
απαλλάσσει την προμηθεύτρια από την υποχρέωση διατήρησης της καταλληλότητας του παραδιδομένου εξοπλισμού και καθ’ όλη την διάρκεια της μισθώσεως. Ο «μισθωτής» παραιτείται
του δικαιώματος να αξιώσει την εκτέλεση της συμβάσεως ή αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί εάν ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί ή παρακωληθεί η χρήση του ή
αφαιρεθεί.
28.9. Ο «μισθωτής» ευθύνεται για την καταλληλότητα, ασφαλή χρήση, συντήρηση (αποκλειστικά με τις οδηγίες και την επίβλεψη της προμηθεύτριας) και καθαριότητα του εξοπλισμού κατά
την διάρκεια του χρόνου της μίσθωσης και πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον «εκμισθωτή» για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του μηχανισμού χωρίς να προσπαθεί να την επισκευάσει μόνος
του. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να κάνει σωστή χρήση του εξοπλισμού και βάσει των όρων της σύμβασης αυτής. Ο «μισθωτής» δεν δικαιούται να επιφέρει επ’ αυτού τροποποίηση, να
προβεί σε μηχανολογικές ή άλλες εργασίες επ’ αυτού, σε αντικατάσταση εξαρτημάτων αυτού κ.λ.π. να αφαιρέσει διακριτικά σηματα κλπ να προβεί σε εργασίες συντήρησης κλπ, εκτός αν έχει
σχετική έγγραφη συναίνεση του «εκμισθωτού». Σε κάθε άλλη περίπτωση ο «μισθωτής» υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του «εκμισθωτού» για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα
προκληθεί στον εκμισθωτή από την αιτία αυτή.
28.10. Στο τέλος της μίσθωσης ο εξοπλισμός επιστρέφεται στον «εκμισθωτή»  ακριβώς στην καλή κατάσταση που το παρέλαβε, οπότε εκδίδεται από αυτή μία απόδειξη
επιστροφής/παραλαβής χωρίς την οποία ο «μισθωτής» θα συνεχίζει να ευθύνεται για τις χρεώσεις, επιβαρύνσεις, ευθύνες γενικά της μίσθωσης. Στην περίπτωση δε που ο «μισθωτής» δεν
μπορέσει να διαθέσει στον «εκμισθωτή» για έλεγχο τον εξοπλισμό που μισθώθηκε, αυτός δύναται να θεωρήσει τον εξοπλισμό σαν οριστικά απωλεσθέντα και να αξιώσει από τον «μισθωτή»
αποζημίωση ισόποση με το πλήρες κόστος αντικατάστασης του εξοπλισμού. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο «μισθωτής» αναγνωρίζει ότι του έγινε η ανωτέρω ειδοποίηση και παραιτείται από
κάθε σχετική ένσταση το δε ποσό που θα καταλογισθεί συμφωνείται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό χωρίς όχληση του «μισθωτή» μετά την πάροδο των προβλεπόμενων στα εκδιδόμενα από
τον «εκμισθωτή»  τιμολόγια/δελτία αποστολής χρόνου πίστωσης.    
28.11. Ο «μισθωτής» αναγνωρίζει ότι έλαβε όλες τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή και κατάλληλη λειτουργία του εξοπλισμού. Ο «μισθωτής» ακόμη αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αποζημιώνει τον «εκμισθωτή» για κάθε δαπάνη, ευθύνη, απώλεια,  αξίωση ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση σε περίπτωση κάθε τραυματισμού και ζημίας προσώπου ή κάθε περιουσιακής
ζημίας που έχει σχέση ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτό το συμβόλαιο. Με την ρητή επιφύλαξη των αμέσως προηγουμένων ο «εκμισθωτής» θα ευθύνεται μόνο για δόλο στην
εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτό το συμβόλαιο.
29.12. H ευθύνη του «εκμισθωτή» για κάθε είδους αξίωση ή απαίτηση του «μισθωτή» που θεμελιώνεται στους παρόντες όρους και τον Νόμο συμφωνείται είτε μέχρι του ποσού που ο
«μισθωτής» οφείλει για το χρονικό διάστημα της μίσθωσης είτε μέχρι την αξία των προϊόντων, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μικρότερο και ρητά συμφωνείται ότι δεν καλύπτει καμία
επακόλουθη ζημία ή οικονομικής φύσεως απώλεια αξιοπιστίας που προκλήθηκε από καθυστερημένη ή μη πραγματοποιηθείσα παράδοση ή αφαίρεση, εάν και εφόσον παραδόθηκε, του
εξοπλισμού ή και των προϊόντων, τη μη καταλληλότητα τους, την καταστροφή και την παύση της λειτουργίας τους. Ο «εκμισθωτής» μπορεί οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια να αντικαθιστά αντικείμενα/είδη με άλλα παρόμοιας ποιότητας, προδιαγραφών ή λειτουργίας  όταν κατά την κρίση του είναι απαραίτητο.
29.13. Ο υπογράφων την αποδοχή της προσφοράς βεβαιώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος από τον «μισθωτή» να υπογράψει συμβόλαιο μίσθωσης και ευθύνεται προσωπικά ο ίδιος για την
αποζημίωση κάθε είδους του «εκμισθωτή» έναντι κάθε ζημίας ή εξόδου που τυχόν αυτός υποστεί εάν αυτή η εξουσιοδότηση δεν υπάρχει.
29.14. Ο «μισθωτής» ανέγνωσε προσεκτικά τους παρόντες όρους και δήλωσε ότι αντελήφθη πλήρως τους όρους αυτής και τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του. Δήλωσε ότι θεωρεί
άπαντες τους όρους της παρούσας ως ουσιώδεις και αποδέχεται αυτούς ρητά και αμετάκλητα.

29)        Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H «εταιρία» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή
τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και των τιμών προϊόντων, ή διακοπών λειτουργίας της
ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς παράλληλα να δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η «εταιρία», στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για
λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

30)        Περιορισμός ευθύνης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:Η «εταιρία» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει
έγκαιρα τους «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΙΔΕΕΣ: Η «εταιρία» έχει επιμεληθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή το περιεχόμενο των συμβουλών και ιδεών που παρέχονται από την ίδια ή από τους συνεργάτες της .
Δεδομένων όμως των ιδιαιτεροτήτων κάθε εργασίας, οι «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» είναι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη της εφαρμογής, της κάθε λύσης στο
έργο τους και να αποφασίσουν με δική τους ευθύνη για τα υλικά με τα οποία θα εκτελεστεί και τις απαιτούμενες τεχνικές του προδιαγραφές. Την όποια τεχνική λύση επιλέξουν κατά την
παραγγελία τους, την δέχονται ανεπιφύλακτα ως ορθή, κατάλληλη και επαρκής. Όσον αφορά τα προϊόντα οφείλουν να  λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έχοντας διαβάσει
προηγουμένως τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, και η «εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη. Η «εταιρία» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την
εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου "Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων").Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των
εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που διατίθενται  μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η «εταιρία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις  νομικής ή αστικής ή/και ποινικής
φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα
κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία
παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες
παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

31)        Ευθύνη «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη». Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της «εταιρία» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-
mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου
άλλου. Επιπλέον, οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προορίζονται για προσωπική χρήση.

32)        Αναγνώριση «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη». Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός
Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η
δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω
κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να
προβείτε στην άμεση
ειδοποίησή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της «εταιρία» δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για,λόγους
ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

33)        Αυτόματη Αποσύνδεση Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 60 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της «εταιρίας»

34)        Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall) Η πρόσβαση στα συστήματα της «εταιρίας» (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους
«χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της «εταιρίας».

35)         Απόρρητο Συναλλαγών Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα ισχύουν και στην
περίπτωση τουηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» στη «εταιρία» είναι εμπιστευτικές και η «εταιρία» έχει λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα
ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η
«εταιρία» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των «χρηστών/επισκεπτών/πελάτων» και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική
απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η «εταιρία» χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του
απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική
σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε
αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ενημερωτικά Newsletters θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλος στην ιστοσελίδα  ή
σε απευθείας εγγραφή σας στο ενημερωτικό Newsletter της «εταιρίας». Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της «εταιρίας» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί
τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

36)        Εμπιστευτικότητα πληροφοριών – Δικαιώματα.  Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από
Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στον «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» με τους ειδικότερους όρους της άδειας Creative
Commons (CC BY-ND v.3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/deed.el).  Οι  πληροφορίες που περιέχονται σε όλα τα έντυπα του ομίλου είναι εμπιστευτικές και υπόκεινται
στην προστασία του ισχύοντος νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»αναγνωρίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, αναγνωρίζει δε
περαιτέρω ότι η «εταιρία» αποκομίζει ανταγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα από αυτές. Είναι δε ενήμερος ότι η «εταιρία» έχει θεσπίσει μία σειρά πολιτικών και διαδικασιών
σχεδιασμένων να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης, οι συμβαλλόμενοι που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, να μην
αποκαλύπτουν ή αναπαράγουν αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Έτσι ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης» αποδέχεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες της «εταιρίας» δεν ήταν γνωστές πριν την
έναρξη της πελατειακής σχέσης και συμφωνεί να μην αναπαράγει οποιοδήποτε έγγραφο της «εταιρίας»  χωρίς την έγγραφη άδεια εκ μέρους της, να μην αποκαλύπτει ή να επιτρέπει να
αποκαλύπτονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες της «εταιρίας», σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο και πιθανός εργάζονται σε ανταγωνιστικές εταιρίες και τέλος να μην
χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες της «εταιρίας», στο σύνολο τους ή εν μέρει, σε καμία γεωγραφική περιοχή και καμία χρονική στιγμή επακόλουθη της ημερομηνίας έναρξης της
πελατειακής σχέσης.  Η ιστοσελίδα www.oikiskos.com είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της «εταιρίας». Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων,
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρίας»  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου
και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του
Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη ρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε
τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρίας»  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα
και οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν την «εταιρίας»  ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «εταιρίας» ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί
εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα  και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «εταιρίας» δεν
θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.


37)        H «εταιρία» μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες των Ελληνικών Αρχών, αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση
κρουσμάτων COVID-19, καθώς και για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πριν την είσοδο σας στις εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να έχετε
συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ το οποίο θα παραδώσετε στον φύλακα. Οι εν λόγω δηλώσεις τηρούνται, στο γραφείο μας, για χρονικό
διάστημα σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία, και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτηθεί από τον νόμο ή από οδηγία Ελληνικής Αρχής, η διατήρησή
τους για μεγαλύτερο διάστημα ή/και περαιτέρω διαβίβασή τους στις αρμόδιες Αρχές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας, αναφέρονται
παρακάτω. Ο φύλακας επίσης θα σας θερμομετρήσει και εφόσον η θερμοκρασία σας είναι < 37οC θα σας επιτρέψει την είσοδο. Θα πρέπει να φοράτε μάσκα συνεχώς τόσο στους
εσωτερικούς άλλα και στους εξωτερικούς χώρους και να καθαρίσετε τα χέρια σας με αντισηπτικό τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από τις εγκαταστάσεις μας.  Επειδή υπάρχει
μέγιστη χωρητικότητα επισκεπτών λόγω τήρησης των κανονισμών φυσικής αποστασιοποίησης είναι υποχρεωτικό να κλείσετε έγκαιρα ραντεβού πριν την προσέλευση σας. Υπάρχει
ηλεκτρονική εφαρμογή ραντεβού στην σελίδα http://www.oikiskos.com/contactus.html

38)         ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Βάσει του Ν 2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον  νόμο. Η «εταιρία»  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της
ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να
εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Σκοπός αυτής της πολιτικής.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της «εταιρίας», περιλαμβάνοντας τις
κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα
δικαιώματα που έχετε. Η «εταιρία» μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση, ότι τα προσωπικά στοιχεία που
μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή. Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η «εταιρία» μας λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και
παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για ενέργειες που η «εταιρία» μας δεν θα πράξει.
Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
Η «εταιρία» μας, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση της δραστηριότητας της και την εκπλήρωση των νομικών
υποχρεώσεών της. Για τους σκοπούς της παρούσας η «εταιρία» μας αναφέρεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας
ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Η «εταιρία» μας δεν πρόκειται να προβεί
σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση τους, ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους
σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Η «εταιρία» μας, με κανέναν τρόπο, δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας
εμπιστεύεστε. Επιπλέον, δεν διανέμει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία χρηστών των ιστοσελίδων της σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί της, τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες τους.
Μέσω της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
•        Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Όνομα «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη», ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ημερομηνία γεννήσεως, Τόπος γεννήσεως.
•        Δεδομένα Επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός κινητού τηλεφώνου.
•        Δεδομένα που υφίστανται σε επισυναπτόμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά και είναι απαραίτητα για την υποβολή μιας αίτησης ή διεκπεραίωση μιας υπόθεσής. Δεδομένα που αφορούν
τρίτους, όπως πχ ημερομηνία συνάντησης, τόπος συνάντησης κλπ.
•        Οπτικοακουστικό υλικό: Φωτογραφίες και videos.
•        Δεν συλλέγουμε, ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο, μέσω ιστοσελίδας, σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές
καταδίκες και αδικήματα των υποκειμένων.
H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο μας δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη
η παροχή, από εσάς τους ίδιους, ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό μας τόπο.
Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Η Πολιτική αυτή ενημερώνει για τον τρόπο και τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, από την ιστοσελίδα μας, αναφέροντας ανά κατηγορία τα δεδομένα που
πιθανόν να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε, να επεξεργαζόμαστε κατά τις συναλλαγές μας, το σκοπό συλλογής-αποθήκευσης-επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσώπων που οι πληροφορίες
αφορούν και τα τρίτα πρόσωπα στα οποία δυνατόν να γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των δεδομένων.
Η Πολιτική αυτή, επιπλέον, περιγράφει στο μέτρο του δυνατού τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και απαριθμεί
ενδεικτικά τις εγγυήσεις για δραστηριότητες και ενέργειες από τις οποίες η «εταιρία» μας θα απέχει.
Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγουμε από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
•        Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: Τις πληροφορίες αυτές πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουμε μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να
παρέχουμε σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσουμε για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσουμε τη σύνθεση, τις
μεταβολές και τη δυναμική του. Νόμιμη χρήση: Η «εταιρία» μας μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και εν γένει επεξεργάζεται και τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό
απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα
της και τα δικά σας.
•        Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη»: Τις πληροφορίες αυτές η «εταιρία» μας πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για το
σκοπό της διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας και θα τις διαβιβάσει στα αρμόδια Τμήματα.
•         Επικοινωνία με τους «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες»: Τις πληροφορίες αυτές η «εταιρία» μας πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της επικοινωνίας της με εσας, με
οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ.), για να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί
σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον.
•        Για υποβολή παραπόνων/ προβλημάτων: για τη διεκπεραίωση παραπόνων/ προβλημάτων
•        Για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών: Τις πληροφορίες αυτές η «εταιρία» μας πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της πληρωμής/εξόφλησης των οφειλών των
«χρηστών/πελετών» προς την «εταιρία».
•         Για εθελοντικές δράσεις: Τις πληροφορίες αυτές η «εταιρία» πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
εθελοντικές δράσεις.
•        Για αιτήσεις χορήγησης κάρτας μέλους: Τις πληροφορίες αυτές η «εταιρία» πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για την διεκπεραίωση των ως άνω αιτήσεων. Τα προσωπικά δεδομένα
που παρέχονται από τους χρήστες των υπηρεσιών μας,  υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η
χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών, από την ομάδα τεχνικής
υποστήριξης, καθώς και για επικοινωνίες για πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες και παρεμφερείς υπηρεσίες.
Αποθήκευση δεδομένων
Στην «εταιρία» μας αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο, ο οποίος είναι αναγκαίος για να επιτελεσθεί μία εργασία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την
έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εκάστοτε οικεία νομοθεσία, οι διάφορες
σχετικές διατάξεις κλπ.
Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους
Η «εταιρία» μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για νόμιμους σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας, εφόσον
επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο, ή αν έχετε παράσχει ρητώς τη συγκατάθεση σας για διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, συνεργάτες, εταίρους με σκοπό την ενημέρωση σας
για έρευνες, εκδηλώσεις, δράσεις. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση
προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
«εταιρία» ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους Δημόσιους Φορείς, Αρμόδιες Αρχές ή Παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί του, προκειμένου να
ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και
θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, στις περιπτώσεις που αυτή είναι αναγκαία και απαραίτητη. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την
εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων και η «εταιρία»  μας θα λάβει όλα τα μέτρα για να τα δεσμεύσει προς το σκοπό αυτό.
Cookies Η ιστοσελίδα μας, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία
που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας διαμέσου του διαδικτύου, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να
συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες», να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή. Με τα παραπάνω cookies μπορούμε να
σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε
να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε
το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies). Παρ’ όλα
αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του
ιστότοπου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τι είναι τα webbeacons και πώς τα
χρησιμοποιεί η «εταιρία» μας. Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail της «εταιρίας» μας μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons,
γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει
τις σελίδες της «εταιρίας» μας. Η χρήση τους στα απαντητικά e-mail και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους «χρήστες/επισκέπτες/πελάτες» έχουν
διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο
τους «επισκέπτες/χρήστες/πελάτες» μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη
συγκατάθεσή σας.
Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας
Η «εταιρία» μας προσπαθεί να διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες
τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις. Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέξαμε από εσάς, έναντι της όποιας
εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς
επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς
τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς τις ανωτέρω υπηρεσίες και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα αυτά. Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές
ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η «εταιρία» μας λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα
προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers
της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.
Πρόσβαση στο lnternet
Εάν επικοινωνήσετε με την «εταιρία» μας μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας,
εφόσον μας το έχετε παράσχει αυτοβούλως. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν
έχουν κρυπτογραφηθεί. Η «εταιρία» μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον
έλεγχο της.
Πολιτική απορρήτου και Παιδιά: Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η
γονική συναίνεση στη χώρα σας (Στην Ελλάδα το όριο είναι άνω των 15 ετών), θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα
σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν για
λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να
χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.   Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει
πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο
δυνατόν.

Διευθύνσεις IP: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη/ χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην
Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την σελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους
του επισκέπτη/χρήστη / μέλους.
Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας: Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η
παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα
προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης:
Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός
της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους
σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής
δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας. Στα δίκτυα αυτά δεν επιτρέπεται η καταχώρηση ή επισύναψη οποιουδήποτε υλικού το οποίο
είναι αναληθές, συκοφαντικό, ανακριβές, επιθετικό, προσβλητικό, απειλητικό, χυδαίο, απεχθές, ενοχλητικό, άσεμνο, βλάσφημο, σεξιστικό, ρατσιστικό, προσβλητικό προς την ιδιωτικότητα
κάποιου προσώπου, προοριζόμενο μόνο για ενήλικες, ή άλλο, που να παραβιάζει οποιουσδήποτε διεθνείς νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα δεν θα επιτρέπονται οι
τυποποιημένες αναφορές ή διαφημίσεις. Οι διαχειριστές αυτών δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ακρίβεια, αρτιότητα, ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας δημοσιεύεται. Οι
καταχωρήσεις αποτελούν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες των συγγραφέων τους, και όχι κατ' ανάγκη απόψεις ή/και εμπειρίες των διαχειριστών των υπηρεσίων ή της «εταιρίας» μας.
Οποιοσδήποτε χρήστης / επισκέπτης πιστεύει ότι κάποιο δημοσιευμένο αίτημα, παράπονο ή πρόταση είναι ανάρμοστο, ενθαρρύνεται να ειδοποιήσει άμεσα τους διαχειριστές της
υπηρεσίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Οι διαχειριστές και η «εταιρία» μας διατηρούν επιφύλαξη του δικαιώματος διαγραφής ανάρμοστου περιεχομένου, μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα, σε περίπτωση που προσδιορίσουν ότι η διαγραφή είναι αναγκαία. Εξαιτίας της φύσης της υπηρεσίας, δεν είναι πάντα δυνατόν η δικαιολογημένη διαγραφή μιας καταχώρησης να
πραγματοποιηθεί άμεσα. Ο χρήστης παραμένει μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των καταχωρήσεών του. Επιπλέον, είναι υπόλογος για οποιαδήποτε οικονομική ή νομική
υποχρέωση προκύψει εξαιτίας της κακής χρήσης της υπηρεσίας. Οι Διαχειριστές και η «εταιρία» μας διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία του χρήστη, σε
περίπτωση νομικής δράσης που προκύπτει από χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της «εταιρίας» μας
Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος/σχολίου είναι ελεύθερη. Ωστόσο, η «εταιρία» μας μπορεί να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση
αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε αιτήματος/σχολίου κρίνει ότι δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο
να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα μας, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.  Ο
χρήστης έχει την δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών ή βίντεο. Με την επιλογή και την μεταφόρτωση της φωτογραφίας, ο χρήστης αποδέχεται την χρήση άδειας Creative Commons η
οποία επιτρέπει την ελεύθερη διανομή της φωτογραφίας, με την προϋπόθεση πως θα γίνεται αναφορά στο δημιουργό, για μη εμπορική χρήση, και με απαγόρευση αλλοίωσης ή
τροποποίησης του έργου. O χρήστης εξακολουθεί να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων: Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail και να μην μας αποκαλύπτετε μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας ευαίσθητα προσωπικά σας
δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται παραπάνω.
Η παρακολούθηση των επικοινωνιών
Όλες οι επικοινωνίες της «εταιρίας» μας μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) καταγράφονται με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης στους χώρους μας
1.        Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η «εταιρία» με την επωνυμία «Ε.Παρταλίδης – Α. Παρταλίδου Ο.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Βενιζέλου 56-Τ.Κ. 54631 τηλ.:
2310239349), email: info @enetate.com
2.        Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση . Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς
εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). 6 3.
3.        Aνάλυση εννόμων συμφερόντων. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις,
όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας, καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που
νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε, ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης
παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής ή βανδαλισμών, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η
εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4.        Αποδέκτες. Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν
διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη
διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν
δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν
αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
5.        Χρόνος τήρησης. Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε
κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την
υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο, έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.
6.        Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Ο «χρήστης/επισκέπτης/πελάτης»έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των  τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα
ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.  Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα: • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να
μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία,
όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να
αντιταχθείτε στην επεξεργασία. • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail, στη
διεύθυνση gdpr@enetate.com ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε
ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας
διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις
εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση
διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7.        Τα δικαιώματα σας:
Σύμφωνα με τον Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) το
δικαίωμα πρόσβασης, β) το δικαίωμα διόρθωσης, γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο
συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε), δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) το
δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων, στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Για τα ως άνω έντυπα πρέπει να επικοινωνήστε μαζί μας. Έχετε το
δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις
για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης,
περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε
εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail στο αρμόδιο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «εταιρίας» μας, που αναφέρεται στην παρούσα.

Επικοινωνία
Η «εταιρία» μας σας γνωστοποιεί ότι έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
gdpr@enetate.com Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να τις απευθύνετε στην ανωτέρω διεύθυνση και στο ως άνω τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι
συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η «εταιρία» μας
επιφυλάσσεται για το δικαίωμά του να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600. 8 9

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης. Η «εταιρία» μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε
περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η «εταιρία» μας θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα
ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον
οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία. Για κάθε διαφορά που προκύπτει αρμόδια είναι τα πλησιέστερα Δικαστήρια στην έδρα της «εταιρίας». Οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των
λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του «χρήστη/επισκέπτη/πελάτη» και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε
θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  2  1   All rights reserved.
Επωνυμία
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλ. επικοινωνίας
Sales Order
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι πλήρως τους ανωτέρω όρους και επιθυμώ να προχωρήσει η ανωτέρω Sales Order.
Έχω εκτυπώσει αντίγραφο του παρόντος το οπoίο και  αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της ανωτέρω Sales Order.